LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego
Proces inwestycyjny jeszcze nigdy nie był tak prosty
wiedza w postaci interaktywnych diagramów
Tylko teraz bezpłatny dostęp. Sprawdź szczegóły >>Prezydent podpisał ustawę 30 maja, już 10 dni później została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Odliczanie 60 dni do wejścia zmian w życie zostało więc rozpoczęte.

Ostateczna wersja nowelizacji znacznie różni się od jej pierwotnego kształtu, co było wynikiem licznych dyskusji merytorycznych, opinii prawnych i uwag zainteresowanych środowisk. Zmiany prawne odnoszą się do przepisów ustawy – Prawo budowlane, jak i przepisów ustawy o samorządach. Dr Joanna Smarż, Główny Specjalista Krajowego Biura PIIB, przeanalizowała planowane początkowo zmiany i ich ostateczny kształt.

W artykule opublikowanym na stronie www.piib.org.pl wskazuje, że początkowo przewidywano:

- możliwość uzyskania wyłącznie łącznych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń bez możliwości uzyskania uprawnień odrębnych do projektowania lub kierowania,
- włączenie do specjalności konstrukcyjno-budowlanej specjalności:
drogowej
mostowej
kolejowej
wyburzeniowej

- likwidację specjalności telekomunikacyjnej,
- nieznaczne skrócenie wymiaru praktyki projektowej,
- likwidację funkcji rzeczoznawcy budowlanego.


W wyniku licznych dyskusji merytorycznych, ostatecznie:
- przywrócono możliwość uzyskania odrębnych uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
- utrzymano uprawnienia budowlane we wszystkich dotychczasowych specjalnościach, aczkolwiek pod inną nieco nazwą,
- dodano specjalność hydrotechniczną,
- wprowadzono możliwość uzyskania uprawnień bez ograniczeń w zakresie - wykonawstwa przez inżynierów I stopnia i w ograniczonym zakresie przez techników oraz mistrzów,
- wprowadzono instytucję patrona, zrezygnowano jednak z możliwości skracania praktyki przez patrona, jak początkowo przewidywał projekt,
- wprowadzono regulację zgodnie z którą, pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania,
- skrócono wymiar praktyki projektowej aż o połowę, tj. z dwóch lat do roku,
- wprowadzono możliwość zwolnienia z egzaminu na uprawnienia budowalne na mocy porozumienia z uczelnią oraz możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej – umowy z uczelniami podpisywane będą przez organy krajowe izby, tj. Krajową Radę PIIB,
- przeniesiono przepisy przewidujące możliwość nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego z przepisów ustawy – Prawo budowlane do przepisów ustawy o samorządach zawodowych - różnicą w stosunku do stanu obowiązującego jest:
możliwość nadania tytułu na określony czas,
wymóg członkostwa w izbie,
brak wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców prowadzonego przez GUNB – listę rzeczoznawców budowlanych będzie prowadziła Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Powyższe zmiany dotyczyły przepisów ustawy – Prawo budowlane, natomiast w odniesieniu do ustawy o samorządach zawodowych wprowadzono dwie istotne zmiany. Pierwsza dotyczy likwidacji samorządu zawodowego urbanistów, natomiast druga dotyczy zmian w zakresie przynależności do izby architektów i inżynierów budownictwa.


Według projektu:

do Izby Architektów RP będą należały osoby:

posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (architekci i inżynierowie budownictwa):
do projektowania bez ograniczeń,
do projektowania w ograniczonym zakresie,
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,
uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - czyli po 1 stycznia 1995r.

posiadające uprawnienia w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń (architekci) uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - czyli przed 1 stycznia 1995r.

do Izby Inżynierów Budownictwa będą należały osoby:
posiadające uprawnienia budowlane we wszystkich zakresach w specjalności:
konstrukcyjno-budowlanej,
inżynieryjnej:
mostowej,
drogowej,
kolejowej,
hydrotechnicznej,
wyburzeniowej;
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
telekomunikacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
elektrycznych i elektroenergetycznych
uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – czyli po 1 stycznia 1995r.

posiadające uprawnienia budowlane odpowiadającym zakresowi specjalności, o których mowa w pkt I uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – czyli przed 1 stycznia 1995r.
posiadające uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej (architekci i inżynierowie budownictwa) :
do projektowania w ograniczonym zakresie,
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane – czyli przed 1 stycznia 1995r.


Podsumowując analizę dr Joanna Smarż stwierdza, iż zmiana w stosunku do dzisiejszej regulacji będzie polegała na tym, iż wyłącznie grupa osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uzyskane po 1 stycznia 1995r. będzie zobowiązana do przynależności do izby architektów, w przypadku gdy osoby te będą chciały wykorzystywać uprawnienia w tym zakresie. Pozostałe zasady członkostwa pozostaną bez zmian. Dr Smarż zadaje na koniec pytanie, czy nowe przepisy nie będą miały wpływu na wykonywanie zawodu przez poszczególnych członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, tj. czy przypadkiem nie będą wymagały uzyskania dodatkowo wpisu na listę Izby Architektów RP. Na interpretację przepisów i odpowiedź musimy poczekać.

Opracowanie: Agnieszka Anna Matłacz, na podstawie tekstu dr Joanny Smarż, Głównego Specjalisty Krajowego Biura PIIB, opublikowanego na stronie www.piib.org.pl.

LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego
Proces inwestycyjny jeszcze nigdy nie był tak prosty
wiedza w postaci interaktywnych diagramów
Tylko teraz bezpłatny dostęp. Sprawdź szczegóły >>