Odpowiedź:

Pracownik nie będzie uprawniony do urlopu ojcowskiego.

Uzasadnienie:

Urlop ojcowski jest uprawnieniem pracowniczym. Na podstawie art. 182§ 1ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) - dalej k.p. pracownik- ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego. Jak wynika z brzmienia wyżej wskazanego artykułu ojciec dziecka musi być pracownikiem, a więc pozostawać w stosunku pracy, aby móc wnioskować o ten urlop, po spełnieniu ustawowych przesłanek.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że pracownik, który złożyłby wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego i rozpoczął wykorzystywanie tego urlopu, z którym w trakcie jego trwania rozwiązano by umowę o pracę, byłby uprawniony do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego pozostałego do wykorzystania po zakończeniu stosunku pracy. Jednak w omawianym przypadku doszło do sytuacji rozwiązania umowy o pracę, a pracownik nie rozpoczął urlopu ojcowskiego przed zakończeniem stosunku pracy. W tej sytuacji były pracownik po ustaniu zatrudnienia nie będzie uprawniony do urlopu ojcowskiego ani do zasiłku za okres urlopu ojcowskiego.