Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji związanej z przebudową odwodnienia drogi, tj. wykonanie dwóch wylotów i wprowadzanie nimi wód opadowych do cieku powierzchniowego.

Projekt przewiduje także wykonanie urządzeń podczyszczających i zbiornika retencyjnego. Obecnie wody opadowe z drogi spływają bezpośrednio lub przez istniejące przykanaliki do rowów drogowych, a następnie poprzez spływ naturalny i istniejące przepusty odprowadzane są do tego cieku.


W przedłożonej analizie hydrologiczno-hydraulicznej cieku powierzchniowego przedstawiono obliczenia wielkości przepływu w tym cieku w przekroju obliczeniowym, tj. w miejscu projektowanych wylotów (przeanalizowano napełnienia koryta w stanie obecnym i po realizacji proj. wylotów). Jej autor stwierdza, iż dopływ wód opadowych projektowanymi wylotami nie będzie miał wpływu na odbiornik. Na projektowanych wylotach zostaną zamontowane klapy zwrotne, które w czasie dużego wezbrania w cieku zamkną odpływ z kanalizacji oraz zbiornik retencyjny.


Administrator cieku nie zgadza się na udzielenie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, gdyż oczekuje na przedłożenie przez wnioskodawcę dokumentacji hydrauliczno-hydrologicznej w zakresie obiektów inżynierskich usytuowanych na odcinku tego cieku poniżej wylotów aż do jego ujścia.

Nadmieniam, iż administrator cieku nie udostępnił wnioskodawcy posiadanej dokumentacji dla obiektów inżynierskich (mostów, przepustów) znajdujących się na tym odcinku cieku. W związku z powyższym wnioskodawca musiałby na własny koszt dokonać inwentaryzacji wszystkich obiektów, aby możliwe było wykonanie obliczeń hydraulicznych i ich przepustowości, o co prosi administrator cieku.

Czy organ może wydać przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne pomimo braku zgody administratora cieku, uzależnionej od wykonania wyżej wymienionej analizy hydrologiczno-hydraulicznej?


Odpowiedź:

Na samym wstępie należy zwrócić uwagę, że administrator cieku jest stroną prowadzonego postępowania, ma prawo zgłaszać swoje propozycje i uwagi, jednakże to na organie spoczywa obowiązek przeanalizowania tych uwag i bądź uznania ich za zasadne, bądź też ich odrzucenia.


Nie znając wyników przedłożonej analizy hydrologiczno-hydraulicznej, a tym samym nie wiedząc o ile zwiększają się przepływy powodziowe w rzece w wyniku wprowadzania przedmiotowych wód z odwodnienia drogi, nie mogę odpowiedzieć, czy mogą one rzutować na przepustowość obiektów inżynierskich.


Jeżeli przyrost przepływu jest tak znaczny, że istnieje prawdopodobieństwo, iż światło niektórych obiektów inżynierskich może być niewystarczające do ich bezpiecznego przeprowadzenia, to być może dla tych wybranych obiektów należałoby przeprowadzić obliczenia sprawdzające.


Wypada jednak mieć na względzie, że stosownie do przepisu art. 128 ust. 1 pkt 7a i 8 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.), w pozwoleniu wodnoprawnym można nałożyć na uprawnionego wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego, a także niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko, jednakże wymaga to udokumentowania, że wydane pozwolenie wodnoprawne takie negatywne skutki będzie powodować.


Dodatkowo wypada zwrócić uwagę, że obowiązki mogą być nałożone na uprawnionego wyłącznie w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, co w omawianej sprawie mogłoby sięgać np. do pierwszego dopływu tej rzeki, do której mają być odprowadzane wody z odwodnienia drogi.


Uzasadnienie:
Wydaje się, że w przedstawionej sytuacji zasadnym jest przywołanie uzasadnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w wyroku z dnia 27 kwietnia 2012 r., IV SA/Wa 252/12 zwrócił uwagę, że "(...) w orzecznictwie sądów administracyjnych podkreśla się, iż jeśli w sprawach pozostawionych przez przepisy uznaniu administracyjnemu interes społeczny nie stoi temu na przeszkodzie i leży to w możliwości organu administracji, organ ten ma obowiązek załatwić sprawę w sposób pozytywny dla strony. Tworzy to domniemanie pozytywnego rozstrzygnięcia, chyba że pozytywnemu rozstrzygnięciu stoi na przeszkodzie niebudzący wątpliwości interes ogólny."