Kiedy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., podmiot musi posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?
Jaka musi być forma i treść wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Odpowiedź:
Artykuł 207 u.o. wprowadza zmiany do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. poprzez dodanie art. 180a. Zgodnie z art. 180a p.o.ś., pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Zgodnie natomiast z art. 180 pkt 3 p.o.ś., eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Oznacza to, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym, pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku ich wytworzenia w związku z eksploatacją instalacji (art. 207 u.o. w zw. z art. 180 p.o.ś.).

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów będą teraz wydawane wyłącznie na podstawie przepisów p.o.ś. Ustawodawca w dziale XI – zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowej, rozdział 1 – zmiany w przepisach obowiązujących nowej ustawy o odpadach, przeniósł wszystkie przepisy dotyczące pozwolenia na wytwarzanie odpadów do p.o.ś. (art. 180a i nast. p.o.ś.).

Forma i treść wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wskazana jest przepisami art. 184 i nast. p.o.ś.

Nowa u.o. nie zmienia właściwości organów w zakresie wydawania pozwoleń na wytwarzanie odpadów. Wciąż właściwość organów określona jest w art. 378 p.o.ś.

Warto również dodać, że w przypadku wykonywania usług konserwacji, napraw, czyszczenia stacjonarnych urządzeń i instalacji (art. 3 ust. 1 pkt 32 zdanie drugie u.o.), wytwórca odpadów nie ma obowiązku posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Na podstawie nowej ustawy o odpadach kontrola związana z wytwarzaniem odpadów, które nie są wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji, powinna polegać na sporządzaniu przez wytwórcę odpadów rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach (art. 75 ust. 1 pkt 1 u.o.).

Pobierz darmowy ebook
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
  • rzetelna i aktualna wiedza

 

Na marginesie należy również dodać, że decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami oraz informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami uzyskiwane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. tracą ważność z dniem 23 stycznia 2013 r. Zgodnie z nową u.o., dokumenty takie nie są już wymagane w przypadku wytwarzania odpadów.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów