Inwestor wystąpił o udzielenie pozwolenia na użytkowanie piwnic i parteru budynku mieszkalnego.


Pozwolenie na budowę obejmuje budowę budynku parterowego, podpiwniczonego z poddaszem użytkowym. Kontrola budynku wykazała, że budynek wybudowano zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę, niemniej jednak poddasze budynku nie nadaje się do użytkowania z uwagi na pozostający zakres robót budowlanych.

Czy organ nadzoru budowlanego może udzielić pozwolenia na użytkowanie tylko parteru i piwnic budynku, bez poddasza i bez warunku i terminu wykonania pozostałych robót budowlanych?

Po wykonaniu pozostałych robót budowlanych inwestor zobowiązany byłby do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.


Odpowiedź

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud. nie przewidują możliwości wydania pozwolenia na użytkowanie części obiektu budowlanego, brak jest więc podstawy prawnej do wydania pozwolenia na użytkowanie jedynie dla piwnicy i parteru budynku, o których mowa w pytaniu.

Pr. bud. przewiduje natomiast, że jeśli obiekt budowlany spełnia warunki dopuszczenia do użytkowania pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, można wydać pozwolenie na użytkowanie, w którym można określić termin wykonania tych robót (art. 59 ust. 3 pr. bud.). Jeżeli więc właściwy w sprawie organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki określone w pozwoleniu na budowę pomimo niewykonania poddasza użytkowego może wydać pozwolenie na użytkowanie.

Wydane pozwolenie na użytkowanie dotyczyć będzie jednak całego obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem konieczności wykonania pozostałych robót. W takim przypadku inwestor będzie obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych prowadzonych po przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego, na podstawie pozwolenia na użytkowanie (art. 59 ust. 4a pr. bud.).