Przebudowa drogi powiatowej w istniejącym pasie drogowym polega na:
- wymianie i uzupełnieniu poboczy kamieniem;
- odtworzeniu warstwy jezdni przy zastosowaniu warstw bitumicznych, podbudowie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej;
- przebudowie zjazdów;
- odtworzeniu istniejącego rowu odwadniającego jeśli.

Na tym terenie obowiązuje mpzp, w którym ustalono 15 m szerokość linii rozgraniczających drogi oraz 7 m szerokości jezdni. Obecnie pas drogowy ma 8-10 m, a jezdnia 6 m.

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.), które należy stosować również przy przebudowie dla dróg powiatowych, określa minimalną szerokość w liniach rozgraniczających od 12 do 15 m, a szerokość jezdni 5-6 m.

Czy w tej sytuacji można przyjąć zgłoszenie tych robót?

Czy inwestor powinien dostosować obiekt drogowy do zgodności z planem i rozporządzeniem?

Czy inwestor może etapować roboty oraz dokonać zgłoszenia przebudowy elementów drogi w istniejącym pasie drogowym jako I etapu?

Odpowiedź

Jeżeli w wyniku analizy zakresu inwestycji, której wykonanie wymaga zgłoszenia prowadzenia robót budowlanych, organ dojdzie do wniosku, iż jest ona sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to organ ten jest obowiązany do wniesienia sprzeciwu.

Brak zgodności projektu planowanej inwestycji z mpzp obliguje organ do wydania decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.

Ustawa – Prawo budowlane dopuszcza wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę jedynie dla części zamierzenia inwestycyjnego, jednakże wyłącznie, gdy zamierzenie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany. W przedmiotowej sytuacji inwestycja dotyczy jednego obiektu budowlanego, wynikiem czego niedopuszczalnym jest jej etapowanie.@page_break@

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych. Jak wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 pr. bud., wskazane roboty budowlane wymagają jednak ich zgłoszenia.

Właściwy organ będzie zobowiązany, na podstawie art. 30 ust. 6 pr. bud., do wniesienia sprzeciwu wobec wykonania zgłoszonych robót, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia mpzp lub inne przepisy;
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12 pr. bud., w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Z powyższych wynika, że jeżeli inwestor planuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi, to przed ich rozpoczęciem musi on dokonać ich zgłoszenia do właściwego miejscowo organu. Przy czym jeżeli inwestycja ta nie będzie zgodna z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to organ ten będzie musiał zgłosić sprzeciw wobec wskazanego zamierzenia. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowo administracyjnym, w którym wskazuje się, że:
a) "Ustalenia planu miejscowego kształtują, jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności.

W świetle art. 30 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego w przypadku, gdy budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściwy organ jest zobowiązany do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji" - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 stycznia 2010 r., II SA/Gl 733/09;

b) "Art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo budowlane wymienia sytuacje, w których właściwy, w sprawie zgłoszenia, organ administracji architektoniczno - budowlanej ma obowiązek wnieść sprzeciw wobec zgłoszonego zamiaru wykonania obiektu lub robót budowlanych. Przepis statuuje przesłanki obligatoryjnego wydania decyzji zgłaszającej sprzeciw. Sprzeciw wyrażony przez organ w tym trybie oznacza brak zgody na przystąpienie przez inwestora do realizacji zamierzonej działalności budowlanej.

Skoro ustawodawca nakłada na organ obowiązek zgłoszenia sprzeciwu do planowanych robót budowlanych w sytuacji uznania, że inwestycja narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to musi wykazać kolizję zamierzenia z normami prawnymi dekodowanymi zgodnie z metodami wykładni właściwymi dla aktów normatywnych" - wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 października 2009 r., II SA/Wr 347/09;

c) "W myśl art. 30 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego organ budowlany obowiązany jest wnieść sprzeciw w razie dokonania zgłoszenia obiektu budowlanego wówczas, gdy budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy, co ma miejsce wtedy, gdy zamierzenie budowlane pozostaje w kolizji z postanowieniami tego planu.

Taka regulacja zapewnia dokładne zbadanie w toku postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę, czy możliwe jest uwzględnienie wniosku inwestora. Instytucja zgłoszenia budowy ma bowiem charakter uproszczony i w sytuacji ewentualnego wystąpienia kwestii o charakterze kolizyjnym nie daje gwarancji pełniejszej oceny przez organ administracji publicznej zasadniczych kwestii mających wpływ na zrównoważenie interesu indywidualnego i interesu społecznego (publicznego)" - wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 czerwca 2006 r., II OSK 938/05.

Odnosząc się do kwestii zgodności projektu planowanej inwestycji z mpzp należy natomiast wskazać, iż bez jej zapewnienia, zgodnie z art. 35 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 1 pr. bud., organ nie będzie miał prawa wydąć decyzji o pozwoleniu na budowę. Z tego powodu niezbędnym jest, by dana inwestycja spełniała wszystkie warunki określone w miejscowym planie. Jednocześnie inwestycja ta winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pr. bud., co do zasady pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. W przedmiotowej sytuacji inwestycja dotyczy jednego obiektu budowlanego, wynikiem czego niedopuszczalnym jest jej etapowanie.