Czy w tej sytuacji można ją np. wliczyć do powierzchni użytkowej pomieszczenia, z którego te schody się zaczynają - chodzi o to żeby ująć tą powierzchnię w zestawieniu pomieszczeń (schody nie są pomieszczeniem)?

Odpowiedź

Powszechnie obowiązujące przepisy o charakterze budowlanym lub techniczno – budowlanym, w tym w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t., nie formułują definicji powierzchni użytkowej budynku.


Przepisy r.w.t. odnoszą się jedynie do pojęcia "powierzchni wewnętrznej budynku", która stanowi, że należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli. W kontekście tej definicji (nie odnoszącej się co prawda do funkcji użytkowej) schody nie powinny być wliczane do powierzchni wewnętrznej, a tym samym do powierzchni użytkowej również.


Definicję powierzchni użytkowej zawiera np. art. 1a ust. 1 pkt 5 u.p.o.l., zgodnie z którym jako powierzchnię użytkową budynku należy rozumieć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Obie powyższe definicje pozwalają na stwierdzenie, że powierzchnia schodów prowadząca na kolejną kondygnację nie powinna być wliczana do powierzchni użytkowej przedmiotowego budynku jednorodzinnego.