Pytanie:

Czy strefę pożarową budynku liczy się powierzchnią zabudowy, czy powierzchnią użytkową budynku? Jak ją wyliczyć?

 

Odpowiedź:
Do obliczania strefy pożarowej nie używa się ani powierzchni zabudowy, ani powierzchni użytkowej, natomiast przyjmuje się powierzchnię wewnętrzną budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej również powierzchnię antresoli.

Uzasadnienie:
Stosownie do § 226 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, strefę pożarową stanowi budynek albo jego część oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego, bądź też pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż dopuszczalne odległości od innych budynków.

Częścią budynku, o której mowa powyżej, jest także jego kondygnacja, jeżeli klatki schodowe i szyby dźwigowe w tym budynku spełniają dodatkowe wymagania. Powierzchnia strefy pożarowej jest obliczana jako powierzchnia wewnętrzna budynku lub jego części (powierzchnia zabudowy bez powierzchni zajmowanej przez ściany zewnętrzne budynku), przy czym należy pamiętać, że wlicza się do niej również powierzchnię antresoli.

Od powierzchni strefy pożarowej zależą wymagania techniczno-budowlane stawiane elementom konstrukcji budynku, instalacjom czy też wyrobom budowlanym.