Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:
Na terenie zakładu używane są mieszaniny zakupione kilka lat temu z długim okresem ważności, dla których karty charakterystyki są już nieaktualne. Dostawca nie posiada już tych produktów w ofercie sprzedaży, czyli nie posiada również kart charakterystyki. Czy zakład może posługiwać się nieaktualnymi kartami?

Odpowiedź:
Dalszy użytkownik substancji chemicznej lub jej mieszaniny wykorzystujący je w celach zawodowych ma prawo żądać aktualizacji karty charakterystyki, niezależnie od tego czy dostawca posiada wprowadzane do obrotu substancje lub mieszaniny, czy też nie ma ich w ofercie. Zgodnie z art. 31 ust. 9 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. U. UE L 396 z 30 grudnia 2006 r., s. 1, z późn. zm.) - dalej rozporządzenie REACH, dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach:
a) gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka lub nowe informacje o zagrożeniach;
b) w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia;
c) w przypadku zastosowania ograniczenia.
Jeśli więc dostawca substancji sporządzający kartę charakterystyki wejdzie w posiadanie nowych informacji na temat dostarczanych substancji, musi kartę zaktualizować zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH i przepisów zmieniających je.
Dalszy użytkownik powinien otrzymać nową kartę charakterystyki w przypadku zmiany klasyfikacji substancji lub produktu.
Dalszy użytkownik, który nie żąda od dostawcy aktualizacji karty charakterystyki i udostępnia niezaktualizowaną kartę swoim pracownikom, podlega odpowiedzialności z art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322, z późn. zm.) – dalej u.s.c.m., który stanowi, że kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia swoim pracownikom i ich przedstawicielom dostępu do informacji dostarczanych zgodnie z przepisami art. 31 i art. 32 rozporządzenia REACH w odniesieniu do substancji lub mieszanin, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy, podlega karze grzywny.

Uzasadnienie:
Zasady sporządzania karty charakterystyki zostały określone w rozporządzeniu REACH. Ostatnie zmiany do rozporządzenia REACH zostały wprowadzone poprzez rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 133 z 31 maja 2010 r., s. 1) – dalej rozporządzenie 453/2010. Od 1 grudnia 2010 r. załącznik II REACH powinien zostać zastąpiony załącznikiem do rozporządzenia 453/2010, który m.in. zmienia format karty charakterystyki. Wcześniejsze zmiany do rozporządzenia REACH, w tym do art. 31 dotyczącego kart charakterystyki, zostały wprowadzone poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 r., s. 1) - dalej rozporządzenie CLP.
Celem rozporządzenia 453/2010 było dostosowanie załącznika rozporządzenia REACH odnoszącego się do wymagań w sprawie sporządzania kart charakterystyki do kryteriów klasyfikacji i oznakowania zgodnymi z rozporządzeniem CLP, co miało spowodować, że elementy oznakowania, klasyfikacja i dokumentacja bezpieczeństwa będą ze sobą zgodne oraz będą się wzajemnie uzupełniać. Terminy wejścia w życie poszczególnych wymagań rozporządzenia są spójne z terminami obowiązywania klasyfikacji według sytemu CLP. Od dnia 1 grudnia 2010 r. substancje powinny być już sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP, ale ponowne oznakowanie i opakowanie substancji już sklasyfikowanych, oznakowanych, opakowanych i wprowadzonych do obrotu (znajdujących się na półkach) przed dniem 1 grudnia 2010 r. można było przeprowadzić do dnia 1 grudnia 2012 r. Od dnia 1 grudnia 2015 r. produkty (mieszaniny) muszą być klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem CLP, ale ponowne oznakowanie i opakowanie produktów już sklasyfikowanych, oznakowanych, opakowanych i wprowadzonych do obrotu (znajdujących się na półkach) przed dniem 1 grudnia 2015 r. należy przeprowadzić do dnia 1 grudnia 2017 r. W tej sytuacji dalszy użytkownik, zanim zażąda dostarczenia mu zaktualizowanej karty charakterystyki, musi dokonać jej weryfikacji pod kątem obowiązujących przepisów, w tym u.s.c.m. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. z 2012 r. poz. 1018).
 

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.