Czy ww. przesłanka przemawia za tym, aby nadać rygor natychmiastowej wykonalności?

Odpowiedź

Uzasadnienie nadania zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności poprawą warunków komunikacyjnych mieszkańców danej miejscowości oraz umożliwieniem właścicielom działek dojazdu do własnych nieruchomości wydaje się wystarczającym argumentem potwierdzającym istnienie interesu społecznego.

Uzasadnienie

W myśl art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – dalej u.r.i.d.p. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych nadają decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek właściwego zarządcy drogi, uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym. Uzasadnienie nadania przedmiotowego rygoru poprawą warunków komunikacyjnych mieszkańców danej miejscowości oraz umożliwieniem właścicielom działek dojazdu do własnych nieruchomości wydaje się wystarczającym argumentem potwierdzającym istnienie interesu społecznego. W interesie bowiem ogółu - rozumianego również lokalnie - jest wywołanie odpowiedniego skutku prawnego decyzji juz z chwilą jej wejścia do obrotu prawnego.