Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

Do Sejmu RP trafił przygotowany przez Rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (nr druku 779).

Projektowane w drodze nowelizacji ustawy zmiany przewidują wydłużenie o kolejnych 5 lat, tj. do końca 2017 r., terminu, w jakim kredytobiorca może dokonać całkowitej spłaty kredytu wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek, uzyskując możliwość złożenia wniosku o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, a tym samym możliwość całkowitego rozliczenia się z zaciągniętego w przeszłości zobowiązania kredytowego. Skorzystaniu z tej szczególnej formy wsparcia towarzyszy dodatkowo przysługujące kredytobiorcy roszczenie o uzyskanie prawa własności zadłużonego mieszkania. Rozwiązania w tym zakresie obowiązują obecnie czasowo w stosunku do spłat dokonywanych do dnia 31 grudnia 2012 r.

Ocenia się, że efektem proponowanych rozwiązań będzie znacząco szybszy spadek liczby zadłużonych mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa, wzrost bieżących wpływów budżetowych z tego tytułu (czynnik istotny w warunkach koniecznych działań sanacyjnych w obszarze finansów publicznych), a jednoczenie skuteczny (pozytywnie zweryfikowany) sposób umożliwiający uporządkowanie sytuacji mieszkaniowej gospodarstw domowych, na których nadal ciążą zobowiązania o genezie sięgającej do modelu finansowania mieszkalnictwa, jaki obowiązywał w okresie PRL.

Opracowanie: Grzegorz Bieńdak, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 11 października 2012 r.

Data publikacji: 11 października 2012 r.