Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Firma posiada pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi i technologicznych do kanalizacji sanitarnej. W pozwoleniach wodnoprawnych określone zostały parametry, jakie ścieki muszą spełniać. Pozwolenie wodnoprawne nie nakłada obowiązku na sprawozdawczość z wykonywanych analiz ścieków. Czy firma mimo to musi przesyłać wyniki badań ścieków do właściwych urzędów (np. do urzędu marszałkowskiego czy inspektora sanitarnego), czy wystarczy jak wykonuje analizy i archiwizuje dane?


Odpowiedź:

Kwestie związane z przekazywaniem wyników prowadzonych pomiarów wielkości emisji do właściwych organów ds. ochrony środowiska nie wynikają wprost z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej zwana pr. wod.


W problematyce tej należy mieć na uwadze art. 147 i 149 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. Zgodnie z omawianym systemem, prowadzący instalacje oraz użytkownicy urządzenia są obowiązani do okresowych bądź ciągłych pomiarów wielkości emisji lub ilości pobieranej wody.


Tego rodzaju dane powinny być ewidencjonowane i przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą (art. 147 ust. 6 p.o.ś.). Natomiast wyniki tych pomiarów powinny być przedkładane organowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.


Są one wykorzystywane głównie w celu zapewnienia kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska (art. 149 p.o.ś.). Szczegółowe wymagania w zakresie opisanego obowiązku określają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) - dalej r.p.w.e.w.


W zakresie gospodarki wodno-ściekowej obowiązek prowadzenia przedmiotowych pomiarów wynika z § 8 ust. 1 r.p.w.e.w., zgodnie z którym pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi powinny być prowadzone w sytuacji, kiedy odbywa się to w ramach szczególnego korzystania z wód, czyli wymagającego stosownych pozwoleń wodnoprawnych.@page_break@


Natomiast techniczne wymagania w zakresie przekazywania ww. danych określają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) - dalej r.r.w.p.i. Zgodnie z § 5 ust. 2 r.r.w.p.i., w przypadku wyników dotyczących pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, obowiązuje układ określony w załączniku nr 2. Kwestie dotyczące terminów przekazywania tych wyników reguluje § 7 r.r.w.p.i., w zależności od rodzaju pomiarów (ciągłe, okresowe, pozostałe).


Z uwagi na zakres omówionych obowiązków mam wątpliwości odnośnie ich zastosowania w przypadku, kiedy zachodzi wprowadzanie ścieków przemysłowych do cudzego systemu kanalizacyjnego. Wydaje się, że w takiej sytuacji pomiary emisji substancji zawartych w tych ściekach mogą być jednak istotne dla właściciela kanalizacji przyjmującej ww. ścieki (np. z punktu widzenia spełnienia warunków umowy pomiędzy dostawcą a odbiorcą), jak i dla organów ds. ochrony środowiska (np. ze względu na kontrolę przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego wydanego w trybie art. 122 ust. 1 pkt 10 pr. wod.).


Również pewne zastrzeżenia może budzić sytuacja obejmująca wody opadowe wprowadzane do ziemi, gdyż dla tych specyficznych ścieków obowiązuje odrębny system oceny spełnienia wymaganych warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) - dalej r.w.ś.w.z., najistotniejsze dla zakładu jak i organów ds. ochrony środowiska są wyniki z przeglądów urządzeń oczyszczających istniejących w zakładzie.


Jedynie w przypadku wyposażenia zlewni w urządzenia oczyszczające o przepustowości nominalnej większej niż 300 l/s, na zakładzie ciąży dodatkowy obowiązek prowadzenia badań w czasie trwania opadów, co najmniej 2 razy w ciągu roku (§ 21 ust. 2 r.w.ś.w.z.). Trudno mi ocenić, czy z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedstawionej sytuacji. W razie wątpliwości zainteresowany może zwrócić się z zapytaniem do WIOŚ, czy w jego przypadku istnieje obowiązek przedkładania wyników z takich przeglądów lub z omawianych badań.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.