Projekt pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce" będzie realizowany w 139 placówkach szkolnictwa artystycznego i obejmie 187 starych, zniszczonych i generujących wysokie koszty utrzymania budynków. Będzie to: 121 szkół muzycznych, 10 szkół plastycznych, 1 szkoła baletowa, 1 zespół szkół artystycznych oraz 6 burs. Są to obiekty zlokalizowane na terenie całej Polski, głównie w małych i średnich miastach.

"To jest wyjątkowa umowa, to jest umowa na ponad pół miliarda złotych, które zostają przeznaczone na inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej w placówkach szkolnictwa artystycznego. Największa umowa tego typu i największa umowa w ogóle, jeżeli chodzi o modernizację energetyczną w budynkach użyteczności publicznej" - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Gliński podkreślił, że termomodernizacja szkół artystycznych to zysk zarówno dla środowiska jak i dla samych placówek, dla uczniów, pedagogów. "Jakość ich pracy zostanie wyraźnie podniesiona" - zwrócił uwagę minister kultury.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dr Kazimierz Kujda powiedział: "podpisaliśmy w NFOŚiGW już 424 umowy o wartości blisko 13 mld zł, ale takiego projektu jeszcze nie było. To jest niewątpliwie projekt wyjątkowy, największy, szczególny, który wpisuje się zarówno w politykę ekologiczną ministra środowiska, jak również jest ważnym projektem gospodarczym".

"Oszczędności energii elektrycznej i cieplnej średnio wyniosą w tych zmodernizowanych budynkach - 60 proc. tzn. mniejsze ilości spalanego węgla, to jest walka ze smogiem, a przede wszystkim po wyremontowaniu i termorenowacji tych obiektów - uczniowie będą mieli ciepło w środku" - podkreślił Kujda.

Jak mówił, "jest to projekt ważny także z punktu widzenia gospodarki, ponieważ pół miliarda złotych to będą inwestycje na terenie całej Polski, a to oznacza nowe miejsca pracy, bardzo często w terenach niezurbanizowanych, to są wpływy do budżetu państwa w postaci - VAT, CIT, PIT".

Obecny na konferencji minister środowiska prof. Jan Szyszko wyraził zadowolenie, że NFOŚiGW podległy ministrowi środowiska współuczestniczy w tym "niezwykle ważnym przedsięwzięciu". "Dlatego, że to przedsięwzięcie,(...) wpisuje się w politykę klimatyczną" - zaznaczył Szyszko.

"Termomodernizacja to zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery to główny cel polityki klimatycznej, z tego też powodu niezwykle się cieszę i również gratuluję tego porozumienia" - dodał minister środowiska.

Koszt całkowity przedsięwzięcia - na mocy aneksu - wynosi 501 ml zł, a wnioskowane dofinansowanie to kwota 481 mln zł (409 ml zł ze Środków Funduszu Spójności oraz 72 mln zł ze środków krajowych z budżetu państwa). Realizację rozpoczęto 1 października 2016 r. - jej zakończenie powinno nastąpić do 31 grudnia 2021 r.

Projekt obejmuje m.in.: docieplenie elementów konstrukcyjnych, wymianę okien, grzejników, kanałów i rur wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, budowę systemów oświetlenia, kabli i przewodów elektrycznych itd.

"Jest to zupełnie nowe, unikatowe w skali kraju zamierzenie inwestycyjne, realizowane w ramach dwóch perspektyw finansowych UE (2007-2013 i 2014-2020), obejmujące kompleksowo podsektor publiczny, jakim jest szkolnictwo artystyczne" - informuje MKiDN.

Jego efektem będzie oszczędność energii poprzez zmniejszenie jej zapotrzebowania i zużycia, ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków, w jakich uczą się dzieci i młodzież. Budynki zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zyskają również nowe walory estetyczne i użytkowe.

Pierwotna umowa o dofinansowanie projektu termomodernizacji szkół artystycznych została zawarta w grudniu 2016 r. W jej ramach przewidziano dofinansowanie w wysokości 377 mln zł, którym objęto 114 placówek szkolnictwa artystycznego. Podpisany aneks rozszerza zasięg oraz warunki finansowe projektu. Kwota finansowania zwiększyła się o przeszło 124 mln zł, a lista placówek szkolnictwa artystycznego, które zostaną włączone do projektu o 25.

Projekt finansowany jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja projektu przewidziana jest na lata: 2017-2021. Planowany całkowity koszt to 501,4 mln zł, dofinansowanie UE przekroczy 409 mln zł. Krajowy wkład publiczny w wysokości ponad 92 mln zł został zabezpieczony w budżecie państwa. (PAP)