Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Pytanie:
Czy we wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) – dalej u.o.p. w punkcie "przeznaczenie terenu" należy podać zapis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy czy zapis z ewidencji gruntów?

Odpowiedź:
Ustawodawca nie sprecyzował, co rozumie pod pojęciem "przeznaczenie terenu", chociaż ustalenie przeznaczenia terenu ma wpływ na wysokość opłat. W mojej ocenie, jeżeli został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania dla terenu, z którego będą usuwane drzewa, to należy wskazać zapis z tego planu. Jeżeli plan nie został uchwalony, to należy określić, jakie było przeznaczenie nieruchomości w dacie sadzenia drzew, gdyż to w jakiś sposób przesądza również o przeznaczeniu nieruchomości.
W mojej ocenie nie ma podstaw, aby organ żądał wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów.

Uzasadnienie:
Określenie przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo objęte wnioskiem o wydanie zezwolenia na jego usunięcie, ma znaczenie dla ustalenia wysokości opłat. Jak bowiem wynika z art. 85 ust. 6 i art. 86 ust. 1 u.o.p., usunięcie niektórych kategorii drzew objęte jest obowiązkiem ponoszenia opłat podwyższonych, inne natomiast są zwolnione z tego obowiązku.
Niestety przepisy nie wskazują, jakie elementy powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2003 r., SA/BD 516/03, OSP 2004, z. 2, poz. 15 (wyrok NSA wydany jeszcze przed wejściem w życie u.o.p.) przyjęto, że: "O terenach zieleni miejskiej jako o pojęciu prawnym można mówić wówczas, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tworzy takie tereny". Wyrok ten niewątpliwie zachował aktualność także pod rządami u.o.p. i wręcz można go "rozszerzyć" na inne rodzaje przeznaczenia nieruchomości. Zważywszy jednak, że nie we wszystkich gminach uchwalono plan miejscowy, określenie przeznaczenia terenu może być utrudnione. W takiej sytuacji we wniosku powinno się określić, jakie było przeznaczenie nieruchomości w dacie sadzenia drzew, a gdyby było to niemożliwe, to o przeznaczeniu nieruchomości powinna decydować funkcja, dla której jest ona aktualnie wykorzystywana.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.