Czy firma transportowa oddająca do stacji demontażu pojazdów niezdatny do użytkowania pojazd powinna ten pojazd traktować jako odpad?

Jeżeli tak, to pod jakim kodem odpadu taki odpad powinien być klasyfikowany?


Odpowiedź:

Zgodnie z art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.), pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia lub życia ludzi są pojazdami wycofanymi z eksploatacji (PWE). PWE to odpad i tak należy go traktować, oddając go do stacji demontażu.


PWE są kwalifikowane zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 września 2001 r. w sprawie klasyfikacji odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) jako 16 01 04* - Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy. Jest to odpad składający się z wielu substancji i materiałów (np. opony, tworzywa sztuczne, szkło, płyny i elementy zawierające substancje niebezpieczne, metale).

Oddanie zużytego pojazdu wycofanego z eksploatacji (PWE) do punktu zbierania pojazdów lub stacji demontażu PWE nie wiąże się z obowiązkiem posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Uzasadnienie:

Pojazdy wycofane z eksploatacji są przyjmowane do stacji demontażu pod kodem 160104*. Pojazdy, które uległy zniszczeniu wskutek zdarzeń losowych lub które zostały częściowo zdemontowane w wyniku nielegalnego demontażu, a wskutek działań inspekcyjnych i kontrolnych są przekazywane do stacji demontażu oraz pozbawione wszystkich cieczy i innych niebezpiecznych elementów, klasyfikowane są pod kodem 160106. Jeżeli PWE nadal zawierają elementy niebezpieczne, to należy klasyfikować je pod kodem 160104*. Kod 160106 to zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów, które powinny być przyjmowane do stacji demontażu a nie do strzępiarki, bowiem zawierają elementy wymagające demontażu w stacji demontażu.