Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.Jakie obowiązki z zakresu ochrony środowiska i sprawozdawczości spoczywają na rolnikach i gospodarstwach rolnych?

Czy wielkie szklarnie muszą składać sprawozdania o wytworzonych odpadach (np. sznurek i wełna mineralna - co robić z tym odpadem?) oraz sprawozdanie za korzystanie ze środowiska (spalony węgiel w kotłach i silniki spalinowe)?

Czy muszą posiadać pozwolenie lub zgłoszenie na emisję z kotła?

Co można zrobić w przypadku, gdy takie gospodarstwo zaśmieca swój teren odpadami z produkcji pomidorów (sznurki wraz z resztą krzaka od pomidora oraz wełną mineralną)?


Odpowiedź:

Podmiot prowadzący szklarnię jest podmiotem korzystającym ze środowiska w rozumieniu art. 3 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.


Ma on obowiązek składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska i uiszczania opłat z tego tytułu a także uzyskiwania pozwoleń lub zgłaszania instalacji niewymagającej pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) - dalej r.w.g.p.p. Zgodnie z § 1 ust. 3 r.w.g.p.p., pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 lub 2 rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Należy również przeanalizować zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) - dalej r.i.e.w.z.

Jeżeli instalacja nie podlega pod standardy emisyjne, a emisja odbywa się w sposób niezorganizowany lub zorganizowany, ale substancji nienormowanych w powietrzu, to nie jest wymagane ani pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza, ani zgłoszenie instalacji organowi ochrony środowiska. Jeżeli pod standardy emisyjne podlega, to wymaga pozwolenia.

W stosunku do podmiotu zaśmiecającego teren zakładu powinna być wydana decyzja nakazująca usunięcie odpadów. Sznurek i wełna mineralna powinny zostać przekazane do zagospodarowania innemu uprawnionemu podmiotowi, przy czym nie powinien to być przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

Wytwórca odpadów, czyli podmiot prowadzący szklarnię, ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, jako ich posiadacz. Obowiązek sporządzenia zbiorczego zestawienia danych dotyczy tylko tych odpadów, dla których posiadacz odpadów jest obowiązany prowadzić ewidencję (w sprawozdaniu nie uwzględnia się odpadów komunalnych).

Uzasadnienie:

Rolnik będący jednocześnie przedsiębiorcą posiadającym wpis do CEIDG lub KRS ma takie same obowiązki w zakresie uzyskiwania zezwoleń, zgłaszania instalacji lub uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych i pozwolenia na wytwarzanie odpadów (jeśli są wymagane), pozwoleń emisyjnych, pozwolenia wodnoprawnego oraz zezwoleń na gospodarowanie odpadami - z wyłączeniami określonymi w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o., prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami, a także sprawozdań za korzystanie ze środowiska i uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska, jak każdy inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

Podmiot prowadzący szklarnię, korzystający z samochodów służbowych i użytkujący instalacje kotłów w celach grzewczych, jest zobowiązany wyliczyć i wnieść opłatę z tytułu korzystania ze środowiska oraz w terminie do dnia 31 marca złożyć marszałkowi województwa sprawozdanie (wykaz). W przypadku, gdy opłata jest niższa niż 800 zł, opłaty nie wnosi się, natomiast wykaz należy złożyć w każdym przypadku. Zgodnie z art. 288 ust. 1 pkt 1 p.o.ś., jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, marszałek województwa wymierza opłatę, w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Decyzja podlega egzekucji przez właściwy organ.

Podmiot prowadzący instalację, rozumiany zgodnie z art. 3 pkt 31 p.o.ś., ma obowiązek zgłoszenia instalacji lub wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie. Najniższy próg, dla którego wymagane jest pozwolenie emisyjne, określono dla węgla - 5.0 MW w dostarczonym paliwie (nominalna moc cieplna). W przypadku, gdy nominalna moc instalacji przekracza 5.0 MW, wymagane jest pozwolenie. W załączniku do r.w.g.p.p. pod pozycją 1.2. wymienia się instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej do 10 MW - opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona np. w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW.

Jeżeli nie jest wymagane pozwolenie, to należy rozważyć obowiązek zgłoszenia instalacji zgodnie z § 2 ust. 4 r.i.e.w.z. W przepisie tym wskazane są wyjątki, które zwalniają z obowiązku zgłoszenia instalacji, np. instalacji energetycznych - o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW.

Wytwarzane odpady w postaci sznurka i wełny mineralnej powinny zostać sklasyfikowane jako odpady i przekazane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na gospodarowanie odpadami tego rodzaju, tj. zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Dla wytworzonych odpadów powinna być prowadzona ewidencja oraz powinno być przekazywane marszałkowi województwa sprawozdanie o wytworzonych odpadach i sposobach dalszego ich zagospodarowania.

Jeżeli podmiot magazynuje odpady w miejscu do tego nieprzeznaczonym, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą ich usunięcie, zgodnie z art. 26 ust. 2 u.o.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.