Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Inwestycja - budowa zbiornika wodnego uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia, następnie uzyskano pozwolenie na budowę. Decyzja miała tryb natychmiastowej wykonalności. W 2012 r. rozpoczęto budowę zbiornika. Inwestycja miała uzyskane dofinansowane zewnętrzne i w 2013 r. urząd marszałkowski zidentyfikował różnice między decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach a pozwoleniami na budowę (odrębne pozwolenie dla budowy zbiornika odrębne dla przebudowy sieci) - brak niektórych działek we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na których prowadzona była likwidacja i budowa linii energetycznej zasilającej m.in. oświetlenie przy zbiorniku.

Czy w tej sytuacji możliwe jest sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia na brakującą część dofinansowanej inwestycji, skoro sama przebudowa linii nie kwalifikowała się jako przedsięwzięcie mogące oddziaływać na środowisko? Czy też zasadne byłoby sporządzenie dokumentu na kształt ponownej oceny? Decyzja była wydana na podstawie KIP, przedsięwzięcie jest w dużej części zrealizowane. Jakie są możliwe wyjścia z takiej sytuacji?


Odpowiedź:

W przedmiotowym przypadku jedynym rozwiązaniem jest zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach łącznie ze zmianą pozwolenia na budowę dla linii energetycznej. Aby zmiana pozwolenia na budowę była uzasadniona, konieczne jest dokonanie zmiany w inwestycji przebudowy linii energetycznej. Rozwiązanie to obarczone jest jednak pewnymi wadami, o czym mowa w uzasadnieniu do odpowiedzi.Zmiana jedynie decyzji środowiskowej nie jest dopuszczalna, podobnie jak późniejsze "uzupełnienie" wydanej decyzji o kartę informacyjną czy też przeprowadzenie ponownej oceny w przypadku, gdy zostało wydane pozwolenie na budowę.


Uzasadnienie:

Nie jest możliwe "uzupełnienie" procesu inwestycyjnego dla przedsięwzięcia w trakcie realizacji o brakujące elementy oceny oddziaływania na środowisko czy też dokumenty (jak karta informacyjna przedsięwzięcia). Ponowna ocena oddziaływania nie jest dokumentem, a postępowaniem, które może być przeprowadzone wyłącznie na etapie wydawania decyzji określonych w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) - dalej u.o.o.ś., w tym przypadku pozwolenia na budowę. W przypadku, gdy zostało już wydane pozwolenie na budowę, nie ma możliwości przeprowadzenia ponownej oceny.

Jedynym rozwiązaniem w sytuacjach, jak opisana w pytaniu, jest dokonanie zmiany pozwolenia na budowę, a wcześniej - uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub zmiana takiej decyzji. W takim przypadku należałoby zapewnić zgodność między obiema decyzjami (por.: art. 86 u.o.o.ś.) oraz dokonać zmiany w planowanym przedsięwzięciu tak, aby konieczność zmiany pozwolenia na budowę była uzasadniona. Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 u.o.o.ś., decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest wyłącznie na potrzeby uzyskania decyzji określonych w art. 72 ust. 1 u.o.o.ś., w tym pozwolenia na budowę. Musi być więc zmiana tego pozwolenia, aby można było wcześniej dokonać zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Problemem w opisanej w pytaniu sytuacji jest to, że linia energetyczna (zgodnie z informacją podaną w treści pytania) nie kwalifikuje się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W tej sytuacji możliwe są dwa podejścia do problemu:

1. Skoro przebudowa linii energetycznej nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (por.: art. 71 ust. 2 u.o.o.ś.), to nieprawidłowe było objęcie tej inwestycji decyzją środowiskową. Urząd marszałkowski nie powinien więc dokonywać weryfikacji zgodności realizacji tej inwestycji z warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przy przyjęciu takiego założenia nie ma możliwości zapewnienia zgodności pozwolenia na budowę z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Nie można dokonać zmiany pozwolenia na budowę dla linii energetycznej poprzedzonego wcześniejszą zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ jeżeli przebudowa linii energetycznej nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, to nie ma podstaw, aby ubiegać się dla tego przedsięwzięcia o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Pewnym, choć niedoskonałym, rozwiązaniem byłoby tu potraktowanie przebudowy linii energetycznej jako elementu przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zbiornika wodnego - co zapewne było intencją zarówno organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jak i urzędu marszałkowskiego, kwestionującego zgodność decyzji. W takim przypadku można byłoby zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i w dalszej kolejności ubiegać się o zmianę pozwolenia na budowę dla linii energetycznej. Jak uprzednio wspomniano, konieczne byłoby dokonanie zmiany w linii, aby zmiana pozwolenia na budowę miała swoje uzasadnienie. Niestety rozwiązanie to nie eliminuje w wskazanego powyżej problemu związanego z tym, że skoro linia jako taka nie wymaga decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to nie ma obowiązku zapewnienia zgodności pozwolenia na budowę z tą decyzją.

Jeżeli przebudowa linii energetycznej kwalifikowałaby się jednak do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (są spełnione warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.) - przy czym kwalifikacji przedsięwzięcia należy dokonać na podstawie obecnego stanu prawnego, a nie z roku 2012), to jedynym rozwiązaniem zaistniałej sytuacji jest zmiana pozwolenia na budowę wydanego dla tej przebudowy (aby było ono umotywowane, konieczne jest dokonanie modyfikacji realizowanego przedsięwzięcia), a przed zmianą tego pozwolenia należy uzyskać decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tylko w taki sposób można uzyskać zgodność pozwolenia na budowę z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.