Czy na podstawie art. 155 k.p.a. można zmienić decyzję wz, która straciła ważność?

Starosta powinien wydać pozwolenie na budowę zgodnie z art. 37 ust. 2 pr. bud. opierając się na decyzji wz z 1999 r., która była niewykonalna w dniu jej wydania.

Czy można dokonać zmiany decyzji wz, aby można było zakończyć sprawę pozwolenia, które zostało wyeliminowane z obrotu prawnego (stwierdzono jego nieważność)?

Odpowiedź


Jeżeli upłynął termin ważności decyzji o warunkach zabudowy, decyzja taka nie wywołuje skutków prawnych, a zatem nie można na jej podstawie wystąpić o pozwolenie na budowę, jak również decyzja taka nie może zostać zmieniona w trybie art. 155 k.p.a.

Uzasadnienie

Brak jest podstaw do zmiany w trybie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. decyzji ostatecznej, która miała charakter czasowy i obowiązywała przez ściśle określony termin, a taki walor miały uprzednio wydawane decyzje wz. Zmiana decyzji wz w celu zakończenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, które zostało wyeliminowane z obrotu prawnego owszem jest możliwa, ale tyko wówczas, gdy nadal istnieje przedmiot tej zmiany, czyli ostateczna decyzja administracyjna. Zakładając zatem, że decyzja wz obowiązywała w ściśle określonym czasie, brak jest obecnie podstaw do jej zmiany, także przy założeniu, że formalnie nie stwierdzono jej wygaśnięcia. Niewykonalność decyzji w dniu jej wydania to z kolei przesłanka do stwierdzenia nieważności decyzji (art. 156 § 1 pkt 5 k.p.a.). Decyzja wz z chwilą upływu terminu ważności staje się niewykonalna w tym znaczeniu, że nie wywołuje skutków prawnych, a w związku z tym nie można na jej podstawie wystąpić o pozwolenie na budowę, jak również nie można formalnie dokonać jej zmiany.