Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Starosta udzielił firmie X pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (skrzyń rozsączających) oraz na szczególne korzystanie z wód – odprowadzanie projektowaną instalacją wód opadowych i roztopowych z projektowanego pawilonu handlowo-usługowego do ziemi za pomocą projektowanych urządzeń wodnych.

Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę firma X sprzedała firmie Y nieruchomość, na której ma powstać projektowany obiekt. W związku z powyższym firma Y wystąpiła do starosty z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś.

Czy w zaistniałej sytuacji można przenieść prawa i obowiązki wynikające z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli instalacja nie została jeszcze wykonana?

Czy w zaistniałej sytuacji można przenieść pozwolenie wodnoprawne, jeżeli określony w ustawie „zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do instalacji” posiada już tytuł prawny do nieruchomości, na której ta instalacja ma zostać wykonana?


Odpowiedź:

Pozwolenie na budowę urządzenia wodnego przechodzi na następcę prawnego na mocy art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod. Natomiast nie można przenieść pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w trybie art. 190 p.o.ś., skoro już doszło do sprzedaży nieruchomości.

 

Gdyby taki wniosek został złożony przed nabyciem nieruchomości, na której miało odbywać się kontynuowanie działalności w zakresie budowy urządzenia wodnego i korzystania z wód, to pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód mogłoby zostać przeniesione w trybie art. 190 p.o.ś. także w przypadku, gdyby dotyczyło ono instalacji projektowanej (jeszcze nieistniejącej).

Uzasadnienie:


Nabywca zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, na podstawie art. 552 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - dalej k.c., w wyniku jego nabycia, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia na zasadzie sukcesji generalnej (art. 134 ust. 1 pr. wod. w zw. z art. 551 k.c.), z wyłączeniem przypadków opisanych w art. 134 ust. 2 pr. wod., dla których zastrzeżony jest tryb określony w p.o.ś. Dotyczy to przypadków, gdy mamy do czynienia z przeniesieniem praw i obowiązków z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącymi eksploatacji instalacji. Wtedy zainteresowany nabyciem zakładu (instalacji) musi złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących tej instalacji. W praktyce organów administracji najwięcej wątpliwości budzi sformułowanie zawarte w art. 190 p.o.ś., które brzmi: „dotyczących tej instalacji”, co powoduje, że niektóre organy przyjmują, że ma to być instalacja już istniejąca.

Tymczasem często się zdarza, że podmiot, który nie jest jeszcze właścicielem gruntu, ale ma jedynie zawartą umowę przedwstępną kupna-sprzedaży, nieruchomości wnosi o przeniesienie na niego pozwolenia na szczególne korzystanie z wód, mimo że instalacja jeszcze nie została zbudowana. Zważywszy jednak, że art. 190 p.o.ś. nie wyklucza wprost możliwości nabycia praw do instalacji projektowanej, takie pozwolenie powinno być przeniesione w trybie art. 190 p.o.ś. Jednakże może to nastąpić przed nabyciem tytułu prawnego do nieruchomości, na której instalacja ma być wybudowana.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.