Strategiczne dokumenty wodne, takie jak właśnie aktualizowane Plany gospodarowania wodami czy Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, bez uporządkowania wszystkich aspektów gospodarki wodnej będą tylko bardzo pracochłonnym dokumentem. Są one niezwykle ważne i bardzo potrzebne, ale musimy mieć możliwość ich realizacji. Dlatego konieczne jest równoczesne zreformowanie gospodarki wodnej  – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Celem tej reformy jest wprowadzenie pełnej polityki zlewniowej mającej za zadanie efektywne i oszczędne gospodarowanie wodą niezbędną dla ludzi, gospodarki i przyrody oraz poprawę jej jakości. I dopiero wtedy dokumenty strategiczne będą mogły być w pełni wykorzystane i zrealizowane to znaczy osiągniemy główny cel, jaki sobie stawiamy czyli poprawę stanu wód  – dodał wiceminister.  

Narzędziem, które ma wspierać osiągnięcie tego celu są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programy działań zmierzających do poprawy stanu wód. W Polsce plany gospodarowania wodami sporządzane są dla 10 obszarów dorzeczy, to jest Wisły i Odry oraz leżących w granicach naszego kraju części międzynarodowych obszarów dorzeczy: Dniestru, Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej oraz Ücker. Programy działań dla nich wszystkich zapisane są natomiast w jednym dokumencie, zwanym Programem wodno-środowiskowym kraju. Obejmuje on zarówno działania ograniczające odprowadzanie do wód zanieczyszczeń i poprawiające warunki dla życia biologicznego w wodach, jak i działania edukacyjne oraz organizacyjno-prawne. Plany po raz pierwszy zostały opracowane w roku 2009. Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej muszą być aktualizowane co 6 lat.

Podczas konsultacji, które trwać będą od 25 listopada 2014 r. do 26 maja 2015 r. można zapoznać się z projektami opracowywanych dokumentów oraz wnieść do nich uwagi. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.apgw.kzgw.gov.pl oraz w siedzibach KZGW, a także w siedzibach poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

 

(www.mos.gov.pl)