Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestor może rozpocząć dalszy proces związany z realizacją inwestycji. W pierwszej kolejności należy wyznaczyć osoby, które będą odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwestycji – kierownika budowy, inspektora nadzoru budowlanego. Jest to niezwykle istotne, czy przy realizacji inwestycji zatrudnimy doświadczoną i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, czy też nie. Od tego będzie zależało powodzenie przebiegu inwestycji.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane „samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.” Zatem uprawnienia budowlane stanowią podstawowy wymóg umożliwiający pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uprawnienie takie musi posiadać zarówno kierownik budowy jak i inspektor nadzoru budowlanego.

Kompetencje poszczególnych organów.

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg robót budowlanych. Jest obowiązany prowadzić dziennik budowlany, odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji czuwa także inspektor nadzoru budowlanego. Wg art. 25 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. prawo budowlane „do obowiązków inspektora nadzoru budowlanego należy:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.”
Co dalej?

Po wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg inwestycji można rozpocząć budowę. Wg w/w ustawy rozpoczęcie budowy następuje wraz z
podjęciem prac przygotowawczych na terenie realizacji danej inwestycji. W skład prac przygotowawczych wchodzi:

• Geodezyjne wytyczenie obiektu na terenie budowy
• Wykonanie niwelacji terenu
• Zagospodarowanie terenu obiektu wraz z budową tymczasowych obiektów
• Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art.41 ust.2).

Po spełnieniu w/w warunków można przejść do realizacji inwestycji.
Dobór odpowiednio wykwalifikowanej kadry stanowi gwarancję poprawnie przeprowadzonego procesu inwestycyjnego. Jest jednym z czynników decydujących o uzyskaniu wysokiej jakości inwestycji.