Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Pytanie
Co należy rozumieć przez zmianę zagospodarowania niepolegająca na budowie obiektu lub wykonywaniu robot budowlanych, o której mowa wart. 59 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?
Czy może być kwalifikowana jako zmiana zagospodarowania: "parkowanie określonych pojazdów", takich jak ciężarowe, czy traktor?

Odpowiedź
Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej u.p.z.p. zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86 u.p.z.p., wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Jednocześnie zgodnie z ust. 2 cytowanego wyżej przepisu stosuje się go również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. Zmiana sposobu zagospodarowania terenu niewymagająca wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, to chociażby zmiana zagospodarowania, która może być wykonana na zgłoszenie, lub taka, która nie wymaga nawet zgłoszenia dla swojej legalności. Parkowanie pojazdów jako przeznaczenie stałe (tj. przeznaczenie na miejsca parkingowe) może być uznane jako sposób zagospodarowania nieruchomości jednak tylko w sytuacji, gdy wiążą się z tym faktycznie jakiekolwiek roboty przystosowujące daną nieruchomość do przeznaczenia jako parking tj. utwardzenia, budowy innego rodzaju infrastruktury.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .