Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.


Odpowiedź:

Jeżeli na podstawie wniosku oraz przedłożonych dokumentów organ nie ma wątpliwości, że wnioskodawca daje rękojmię prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji, może przenieść na niego to pozwolenie. Wtedy wystarczające będzie przyjęcie oświadczenia zainteresowanego nabyciem instalacji. Co więcej, taki dokument powinien być dołączany do wniosku.


Uzasadnienie:

W art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) - dalej p.o.ś. ustawodawca uzależnił przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwoleń dotyczących instalacji, którą zainteresowany jest wnioskodawca, od dawania przez niego rękojmi prawidłowego wykonania tych obowiązków, nie definiując jednakże tego pojęcia, co powoduje, że pojęcie to (bez dookreślenia wymogów) może mieć różny zakres znaczeniowy w zależności od sytuacji. Rękojmia należytego prowadzenia instalacji jest przymiotem tego podmiotu, który występuje o przeniesienie pozwolenia na niego.

Z wykładni systemowej i teleologicznej można wnioskować, że rękojmia będzie oznaczać brak negatywnych przestanek podmiotowych, przeszkód czy przeciwwskazań, aby konkretna osoba mogła prowadzić instalację. Przykładowo: prawomocnie orzeczony zakaz wykonywania przez daną osobę działalności gospodarczej objętej pozwoleniem przesądza o braku takiej rękojmi.

Organ, przyjmując oświadczenie, powinien przeanalizować, czy oświadczenie to jest wiarygodne w zakresie możliwości wywiązania się z przejmowanego zobowiązania. Jeśli zdaniem organu nie ma w tej kwestii wątpliwości, to przyjmując oświadczenie, wydaje decyzję przenoszącą pozwolenie. Jeśli zaś ma jakiekolwiek wątpliwości, to właśnie z powodu braku tejże rękojmi odmawia wydania decyzji na podstawie art. 190 ust. 3 p.o.ś. Może również w przypadku jakichkolwiek wątpliwości ustanowić zabezpieczenie roszczeń lub zmienić dotychczasowe zabezpieczenie roszczeń.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.