Opłatę wnosi się na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

WYJĄTEK: opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń, w tym środków transportu, należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których półroczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 400 zł.

W tym samym terminie należy przekazać właściwemu marszałkowi województwa sprawozdania o:

- ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz danych, na podstawie których określono te wielkości,

- ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej,

- ilości i stanie oraz składzie ścieków wprowadzanych do wód i do ziemi, wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki w postaci wód opadowych,

- rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.

Drugi egzemplarz wykazu przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska (wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków). W przypadku składowania odpadów drugi egzemplarz wykazu przekazuje się do wójtowi, burmistrzowi bądź prezydentowi miasta.

UWAGA: Zwolnienie z wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku przekazania sprawozdania.

Źródło: www.eko-net.pl