Odpowiedzialność zawodowa ponoszona jest z tytułu popełnienia czynów określonych w art. 95 p.b.

W sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie orzekają organy samorządu zawodowego architektów oraz inżynierów budownictwa. Do tego postępowania stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Struktura organów funkcjonujących w ramach obu izb została ukształtowana w sposób jednolity.

Organem uprawnionym do wydania decyzji w przedmiocie nałożenia kary jest w pierwszej instancji okręgowy sąd dyscyplinarny, który orzeka w sprawach dyscyplinarnych członków okręgowej izby, a także Krajowy Sąd Dyscyplinarny, który rozpatruje sprawy członków organów Krajowej Izby i okręgowych izb. Oba Sądy w pierwszej instancji orzekają w składach trzyosobowych.

Od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez okręgowy sąd dyscyplinarny służy odwołanie do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego. Z kolei, od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzekając w trybie odwoławczym orzeka w składzie pięcioosobowym.

Najlżejszą karą z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest kara upomnienia, najcięższą zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie na okres do 5 lat, połączony z obowiązkiem złożenia egzaminu, jak na uprawnienia budowlane. Orzeczona kara biegnie od dnia, w którym decyzja o ukaraniu stała się ostateczna.

Zobacz pełną procedurę w LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego >>>

Z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności zawodowej osoby pełniącej samodzielne funkcje techniczne w budownictwie może wystąpić organ nadzoru budowlanego lub rzecznik odpowiedzialności zawodowej (odpowiednio okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej i Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej).

Rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej, sprawującemu funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej, przysługuje prawo składania odwołań od decyzji sądu dyscyplinarnego wydanej w pierwszej instancji, a także skargi do sądu administracyjnego od decyzji ostatecznej Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

Stroną postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie jest wyłącznie osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, której zarzucane jest popełnienie czynu zagrożonego karą z tytułu odpowiedzialności zawodowej. 

LEX Navigator Procedury Prawa Budowlanego 
Artykuł stanowi fragment procedury, opublikowanej w programie Lex Navigator Prawo Budowlane
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami