Pytanie:
Zgłoszono nielegalną wycinkę drzew. Czy osoba, która to zgłosiła, będąca właścicielem sąsiedniej działki, musi być stroną w postępowaniu? Ewentualnie czy należy odpowiadać na pismo, w którym prosi o wyjaśnienia przebiegu całej sprawy, np. czy sprawca został ukarany i w jaki sposób? Zdarzenie miało miejsce przed 28 sierpnia 2015 r.

Odpowiedź:
Osoba zgłaszająca usunięcie drzew bez zezwolenia nie jest stroną postępowania w sprawie nałożenia kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew.

Decyzja nakładająca karę administracyjną jest informacją o środowisku podlegającą udostępnieniu. W obu powyższych kwestiach zasada ta nie zmieniła się po nowelizacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) przez ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045).

Uzasadnienie:

Podmiotem mającym interes prawny w sprawie wymierzenia kary pieniężnej decyzją administracyjną jest ten, kto dopuścił się czynu, za który ustawodawca przewidział karę, a więc posiadacz nieruchomości, który mógł uzyskać zezwolenie na usunięcie drzewa.

Nie może być natomiast uznany za stronę inny podmiot, np. właściciel nieruchomości sąsiedniej czy też osoba informująca organ o wycięciu drzew i domagająca się wymierzenia kary wobec sprawcy wycięcia – tak stwierdził NSA w wyroku z dnia 8 marca 2007 r., II OSK 428/06. Postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej za nielegalną wycinkę drzew jest postępowaniem wszczętym z urzędu w obronie interesu publicznego, nie zaś indywidualnego interesu właściciela nieruchomości, na której rosły drzewa.

Stroną postępowania nie byłby nawet małżonek sprawcy nielegalnej wycinki, bowiem miałby on jedynie interes faktyczny w ustaleniu sprawcy.

Organ powinien udostępnić wszystkie żądane informacje – jeżeli znajdują się one w jego posiadaniu, dotyczy to również decyzji nakładającej karę administracyjną.

Organ może odmówić udostępnienia informacji tylko w przypadkach wskazanych w art. 16 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) - dalej u.o.o.ś. W przedmiotowej sytuacji mają zastosowanie art. 8-28 u.o.o.ś. dotyczące zakresu żądań wniosków o udostępnienie informacji publicznej o środowisku oraz obowiązujących procedur.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś., do informacji o środowisku i jego ochronie podlegających udostępnieniu należą m.in. informacje o środkach administracyjnych dotyczących środowiska, które podlegają udostępnieniu. Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 u.o.o.ś., organ administracji nie udostępnia informacji dotyczących danych osobowych, jednakże tylko w przypadku, gdy są to dane osób trzecich i jeżeli udostępnienie takich informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych.

Stąd, gdyby w dokumentach pojawiały się dane osób trzecich, należy je wykreślić, w pozostałym zakresie dane należy udostępnić z uwagi na brak podstaw do wyłączenia. Zatem organ powinien przygotować wykaz informacji, o jakie jest proszony we wniosku o udostępnienie.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów