Projektodawcy proponują stworzyć mechanizm zaskarżania planów urządzenia lasu oraz aneksów do tych planów. Wskazują, że obecnie nie ma w tym zakresie narzędzi społecznej kontroli nad działaniami Lasów Państwowych. "W szczególności, nie ma podstaw prawnych do badania z inicjatywy społecznej planów urządzenia lasu - podstawowych dokumentów, na podstawie których prowadzona jest gospodarka leśna, w tym pozyskiwanie drewna" - podkreślono w uzasadnieniu.

Wniesiony do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o lasach zakłada obowiązkowe wyłożenie do konsultacji, przed przekazaniem do zatwierdzenia ministrowi, projekt planu urządzenia lasu i projektu aneksu. W okresie tym mają być zbierane uwagi. Następnie minister właściwy ds. ochrony środowiska musiałby się do nich ustosunkować.

Dodatkowo proponuje się zobowiązać ministra do zmodyfikowania treści rozporządzenia określającego warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu. Zmiana ma polegać na tym, aby już na etapie tworzenia planu, w proces włączeni byli przedstawiciele jednostek naukowych, których działalność statutowa obejmuje realizację badań podstawowych z zakresu ochrony przyrody, a także społeczność lokalna oraz organizacje pozarządowe.

"Optymalną formą byłoby dopuszczenie ich bezpośrednio do prac podmiotów sporządzających projekty planów. W ten sposób udział podmiotów zewnętrznych nie ograniczałby się wyłącznie do nie zawsze skutecznie i prawidłowo prowadzonych konsultacji ograniczył ryzyko, że dany plan zawierałby rozwiązania naruszające przepisy" - wskazują posłowie w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Posłowie chcą także wprowadzić możliwość zaskarżenia decyzji o zatwierdzeniu planu urządzenia lasu lub o jego zmianie do sądu administracyjnego. Skarga ma służyć organizacji społecznej, jeżeli będą przemawiać za tym jej cele statutowe oraz interes społeczny.

Projekt zakłada też zwiększenie kwoty, która jest przekazywana do budżetu państwa ze środków Lasów Państwowych wypracowywanych przez nie w toku ich działalności gospodarczej.

Fundusze te byłyby pozyskane przez dodatkowe wpłaty na rachunek ministra z kapitału własnego w wysokości stanowiącej równowartość 10% zysku netto wypracowanego przez Lasy Państwowe, jednak nie mniej niż 40 mln złotych rocznie. Środki mają być zarezerwowane na finansowanie celów związanych z ochroną przyrody. Natomiast nad prawidłowością ich wydatkowania czuwałaby opiniująca Państwowa Rada Ochrony Środowiska.  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów