Pytanie:
Organ przyjął milcząca zgodą (bez zaświadczenia) zgłoszenie robót budowlanych na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w oparciu o złożone dokumenty, w tym oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Przed upływem 30 dni inwestor wystąpił do organu z pismem, w którym informuje organ, że jednak nie posiada zgody wszystkich właścicieli nieruchomości (współwłasność) na wykonanie przedmiotowego przyłącza.

Czy organ może jeszcze wnieść sprzeciw, jeśli przyjął już zgłoszenie robót budowlanych?

Odpowiedź:
Z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej może, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, skutecznie wnieść sprzeciw.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. zgłoszenia robót budowlanych należy dokonać przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. Inwestor może przystąpić do wykonywania robót budowlanych jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Zatem przepisy pr. bud. stanowią, że organ administracji architektoniczno-budowlanej ma 30 dni liczone od dnia doręczenia zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu.

Tylko w tym terminie organ może wydać decyzję o sprzeciwie. Natomiast z jego upływem traci on kompetencję do wniesienia sprzeciwu, nawet w sytuacji istnienia ustawowych podstaw jego wniesienia.

W przypadku upływu ustawowego terminu i braku wniesienia sprzeciwu, mamy do czynienia z milczącym załatwieniem sprawy przez organ, które polega na wywołaniu z mocy prawa skutku materialnoprawnego jaki rodzi brak sprzeciwu. Póki okres ten nie upłynie, organ może skutecznie wnieść sprzeciw do zgłoszenia.

Skoro zatem, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ uzna, że zachodzą podstawy do wniesienia sprzeciwu może to uczynić ponieważ dopiero upływ terminu jest równoznaczny z milczącą zgodą organu.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami