Plany urządzenia lasu sporządza się dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa. Nowelizacja ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.), która weszła w życie 1 lipca 2011 r. uchyliła wymóg posiadania zezwolenia Ministra Środowiska na wykonywanie działalności polegającej na sporządzaniu planów urządzenia lasu.

Obecnie działalność w zakresie wykonywania prac urządzeniowych przy sporządzaniu planów urządzenia lasu może być wykonywana przez każdego przedsiębiorcę, który spełnia określone w opublikowanym rozporządzeniu wymagania, tj. posiada odpowiedni potencjał kadrowy, zatrudnia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i dysponuje wyposażeniem technicznym zapewniającym terminowe, prawidłowe i zgodne z obowiązującymi przepisami sporządzenie planów urządzenia lasu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 6 września 2012 r.