Nowelizacja stanowi konsekwencję orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r., przez które działkowiec, który zbudował na terenie rodzinnych ogrodów działkowych obiekt zgodnie z prawem budowlanym, czyli o właściwych wymiarach, ale niezgodnie z definicją altany przyjętą przez NSA (o innej konstrukcji), otrzymał nakaz rozbiórki. Dotychczas nie było ustawowej definicji altany w prawie budowlanym, co sprawiało kłopoty z interpretacją w postępowaniu administracyjnym. Nowelizacja umożliwi legalizację obiektów zagrożonych teraz rozbiórką, które będą spełniać wprowadzone wymagania. Zawiera m.in. definicję „altany działkowej”. Zgodnie z ustawą postępowania niezakończone ostateczną decyzją o nakazie rozbiórki altan działkowych do dnia wejścia w życie nowelizacji zostaną umorzone. Wygasną wydane już ostateczne decyzje o nakazie rozbiórki altan. W razie wątpliwości, czy dany obiekt budowlany spełnia kryteria altany działkowej, jego właściciel będzie mógł wystąpić do nadzoru budowlanego z wnioskiem, zwolnionym z opłaty skarbowej, o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność z nowymi przepisami.

 

(www.rcl.gov.pl)