Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje odprowadzenie wód powierzchniowo do gruntu w granicach własnej działki, po podczyszczeniu w separatorach.

Czy można przed wprowadzeniem wód do gruntu wykonać zbiornik retencyjny, służący inwestorowi do podlewania działki?

Odpowiedź

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.


Zagospodarowanie terenu, w tym przyjęty sposób odprowadzania wód opadowych z terenu działki, winien być zgodny z zapisami mpzp, jako aktu prawa miejscowego, o ile został on w planie określony.

Opisany w pytaniu zamierzony sposób odprowadzania wód opadowych uznać należy za niezgodny z zapisem planu miejscowego obowiązującym na tym terenie.


Nie są bowiem spełnione warunki, o których mowa w planie, tj. woda opadowa jest odprowadzana nie do gruntu, a do zbiornika retencyjnego. W tej sytuacji nie można stwierdzić, czy zachowana została intencja twórców planu, którą mogło być zachowanie schematu zbliżonego do tego, jaki funkcjonuje w środowisku naturalnym, tj. zachowanie równowagi pomiędzy ilością opadów a wsiąkaniem i parowaniem wody. Szczelny zbiornik nie zapewnia odprowadzenia wód odpowiadającego tym celom.

Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .