Pytanie pochodzi z Kompasu Księgowo-Kadrowego

W jaki sposób opodatkować w 2017 r. wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą sfinansowane z dotacji?
 
Czy mam je traktować jako przychód firmy, w tym przypadku spółki cywilnej, jeśli wynagrodzenie pobiera tylko jeden ze wspólników pełniących funkcję dyrektora szkoły?
 
Czy jest to przychód tylko tego wspólnika i należy dodać to wynagrodzenie tylko jemu przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy?
 
Czy może nie należy tego wynagrodzenia ujmować w rozliczeniach firmy, a tylko w w PIT-37?
 
Jakie wówczas zastosować koszty?
 
Odpowiedź
Wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej w ramach działalności gospodarczej niepubliczne przedszkole, będącej jednocześnie dyrektorem tego przedszkola, sfinansowane z dotacji otrzymanej z urzędu gminy, stanowi w takim przypadku przychód z działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, w sytuacji, w której otrzymana dotacja będzie przekazywana na wynagrodzenie tylko jednego wspólnika, który pełni funkcję dyrektora przedszkola, przychód powinien być rozliczony tylko przez tego wspólnika.
 
Uzasadnienie
art. 80 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustawodawca mówi o dotacjach przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań m.in. przedszkola, które to dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie (m.in.) na pokrycie wydatków bieżących przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli pełni ona funkcję dyrektora.
Jakkolwiek w powyższej regulacji jest mowa o wynagrodzeniu osoby pełniącej funkcję dyrektora, to nie ma tu podstaw do twierdzenia, że wynagrodzenie to, otrzymywane w formie dotacji, stanowi z podatkowego punktu widzenia przychód odrębny od przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód ten, stosownie do art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie ma tu żadnych podstaw do jego traktowania na przykład jako przychodu ze stosunku pracy. Nie występuje tu bowiem żaden stosunek pracy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W szczególności nie występuje tu pracownik i pracodawca – jest nim bowiem jedna i ta sama osoba.
Jak wynika z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f., przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.
Powyższe nie oznacza jednak wcale, że przychody wspólnika zawsze muszą być określane procentowo według ściśle określonej proporcji. Otóż w treści umowy spółki może zostać zawarta klauzula określająca odmienne zasady, według których dzielony będzie zysk. Klauzula ta będzie stanowiła klucz podziału wypracowanego w ramach spółki przychodu. Wyliczony wg tego klucza faktyczny przychód wspólników, będzie również dla każdego wspólnika przychodem podatkowym z działalności gospodarczej.
W przypadku, więc prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, w sytuacji, w której otrzymana dotacja zgodnie z zawartą przez wspólników tej spółki umową będzie przekazywana na wynagrodzenie tylko jednego wspólnika, który pełni funkcję dyrektora przedszkola, przychód powinien być rozliczony tylko przez tego wspólnika.