1. Modernizacje, remonty czy po prostu pielęgnacja to coroczny, wiosenny rytuał, który obserwujemy na większości osiedli. Jednymi z najpoważniejszych sponsorów, tych zabiegów, są bez wątpienia reklamodawcy, ale czy dochód z wnoszonych opłat z tytułu wydzierżawienia powierzchni wspólnych na wykonanie np. sesji filmowych jest w istocie zwolniony z opodatkowania ?
Wszelkie dochody z wynajmu powierzchni wspólnych są traktowane jako przychody uzyskiwane z zasobów mieszkaniowych. W związku z faktem, iż dochody te są praktycznie w całości, bądź w dokumentacji, przeznaczane są na cale związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, zwykle rozumiemy, iż podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, podpinając to pod art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pod pojęciem "zasoby mieszkaniowe" najczęściej rozumiemy bowiem nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i obszary wchodzące w skład budynku mieszkalnego, grunt, chodniki trawniki, ogrody - generalnie powierzchnie wspólną.

W interpretacji urzędników stołecznej skarbówki, pojęcie zasobów mieszkaniowych jest istotnie pojęciem bardzo szerokim i co się z tym wiąże, zwykle dobrze rozumianym, pomijany jest natomiast istotny fakt, iż zwolnione z opodatkowania są dochody uzyskane "z gospodarki zasobami mieszkaniowymi", a owa gospodarka, zaś jest pojęciem dość wąskim. W przeważającej większości interpretacji kończy się na opłatach i czynszach związanych stricte z urządzeniami i pomieszczeniami wspólnoty, które, jak łatwo sobie wyobrazić, w praktyce, nie mogą przewyższać całości ponoszonych, przez wspólnotę, kosztów. Popularne wykorzystywanie dzierżawy powierzchni wspólnych różnym podmiotom, wykorzystujących ją zasadniczo do celów komercyjnych, paradoksalnie nie mieści się więc pod pojęciem gospodarki zasobami mieszkaniowymi.
Ze zwolnień nie będą więc korzystały główne dochody spółdzielni mieszkaniowych, nawet jeśli zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na ich utrzymanie, gdyż nie spełniają jednego z kumulatywnych warunków wskazanych w art. 17 ust.1. - zwracają uwagę urzędnicy.

Opodatkowane są dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz inne działalności niż gospodarka tymi zasobami, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie tychże zasobów.

2. Dochód z wynajmu powierzchni magazynowych, oraz zewnętrznych np. chodnika jest statystycznie drugim, pod względem wielkości dochodem spółdzielczym, ale czy dochód ten możemy odliczyć od podatku ?

Zasoby wewnętrzne: Zgodnie z wcześniejszą drogą urzędniczego sprecyzowania "gospodarki zasobami mieszkaniowymi", wolne od podatku dochodowego od osób prawnych będą dochody uzyskane przez wspólnotę z najmu komórek i powierzchni magazynowych, tylko w wypadku wich ynajmu przez właścicieli lokali i nieruchomości, należących do wspólnoty oraz wyłącznie gdy służy to zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. O podnajmie na prowadzenie w nich działalności nie może być, więc także mowy.

Zasoby zewnętrzne: Tak jak przy zasobach wewnętrznych udostępnienie np. chodnika dla przeprowadzenia magistrali telekomunikacyjnej wyczerpuje w całości przesłankę o zewnętrznym podmiocie i wykorzystaniu zasobów wspólnoty do wykonywania własnej działalności gospodarczej, przez podmiot zewnętrzny. A spekulacja aktywami jako taka, nie mieści się w podstawowej działalności wspólnoty, wykluczając tym samym zwolnienia. W tym przypadku także nie jest istotne kryterium późniejszego przeznaczenia przychodów.

3. Co z odsetkami ?
Odsetki, od wpłat lokatorskich i dochodówuzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gromadzone na rachunkach bankowych, jako środki pieniężne pochodzące ze źródła zwolnionego, bywają automatycznie traktowane jako jednakowo zwolnione, tłumacząc to dodatkowo ich przeznaczeniem. Nic bardziej mylnego, popularne lokowanie kapitału na oprocentowanych kontach, wymaga odprowadzenia podatku od uzyskiwanych odsetek. Bywa to niemiłą niespodzianką, dla wspólnot, dokumentujących w ten sposób, większe środki, pochodzące zwykle z odszkodowań sąsiedzkich.

4. Czy aktywa pochodzące z odszkodowania np. za niewygodne sąsiedztwo, , mogą być uznane za środki pochodzące z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w założeniu, iż wykorzystane zostaną w całości na koszty eksploatacyjne wspólnoty ?

Odpowiedz tylko wydaję się oczywista, gdyż wbrew powyższym interpretacjom podatkowym, aktywa te mogą pozostać nie opodatkowane. Uznając odszkodowanie za należne w pewnej części do każdego członka wspólnoty (uregulowanie 12 pkt 2 ustawy o własności lokali) może ono być, uchwała zarządu, zwrócone wspólnocie celem przeznaczenia np. na fundusz remontowy i bieżącą konserwację. Środki przybierają wtedy postać środków pochodzących z nieopodatkowanych przecież wpłat członków wspólnoty.