Mowa tu o rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. poz. 1354), które wydane zostało na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa:

  1. stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (w załączniku nr 1);
  2. współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji (w załączniku nr 2).

Przypominamy, że stawki określone w rozporządzeniu dotyczą tylko wycinki drzew związanej z działalnością gospodarczą. Jeśli wycinamy drzewo prywatnie - nie płacimy opłaty. Wyczerpujący katalog zwolnień z opłat zawiera art. 86 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Nowelizacja, która weszła w życie w minionym roku, nie tylko uprościła zasady uzyskiwania zezwoleń, ale też znacznie obniżyła opłaty i kary oraz zmieniła zasady ich obliczania.

Kary w zakresie ochrony terenów zieleni i zadrzewień po wejściu w życie nowelizacji z dnia 25 czerwca 2015 r.

  • Obniżona została administracyjna kara pieniężna za zniszczenie lub usunięcie drzew lub krzewów do wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.
  • Wprowadzono możliwość obniżenia kary o 50% m.in. w przypadku drzew obumarłych, w przypadku braku możliwości uiszczenia przez osoby fizyczne kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a drzewa zostały usunięte na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.
  • Nowelizacja z 2015 r. rozwiązała również sprawę niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. „ogławiania”, które powoduje niszczenie drzew. Zgodnie z nowymi przepisami usunięcie powyżej 30% podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% korony jest uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wynosi 2-krotność opłaty. Tylko w wyjątkowych sytuacjach ogławianie drzew nie powoduje ich znacznego osłabienia. Tu przykładem może być obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew.
  • Nie będą już badane sprawy o nałożenie kary za nielegalne usunięcie drzewa, jeśli od popełnienia czynu minęło 5 lat, ze względu na ich przedawnienie.


Nowe stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość, określone w załączniku do rozporządzenia, obowiązujące od 29 sierpnia 2016 r.:

Nowe stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość, określone w załączniku do rozporządzenia, obowiązujące od 29 sierpnia 2016 r.:

Za usunięcie drzew rodzajów i gatunków innych niż określone w załączniku nr 1 stawki ustala się jak dla drzew o podobnym tempie przyrostu pnia na grubość, wymienionych w tym załączniku.