Przepisy zakładają, że opłata recyklingowa zostanie pobrana za wydanie torby na zakupy. Zostaną nią objęte lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. Natomiast bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów - pod warunkiem, że będą używane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności sprzedawanej luzem, gdy zapobiega to jej marnowaniu - nie zostaną objęte opłatą.

Opłata od 2018 , a nie od 2019 r.

Przepisy dyrektywy nakładają na Państwa Członkowskie obowiązek przyjęcia instrumentów zapewniających, aby jednorazowe torby foliowe nie były oferowane za darmo, chyba że wdrożone zostaną równie skuteczne instrumenty. Obowiązek ten powinien zostać zrealizowany do dnia 31 grudnia 2018 r. Z kolei ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, zakłada wprowadzenie opłat już od dnia 1 stycznia 2018 r. Ministerstwo podkreśla, że wcześniejsze wprowadzenie opłaty jest podyktowane między innymi dbałością o środowisko.

- Wybrany przez Rząd RP wariant transpozycji dyrektywy w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy zobowiązuje państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia w terminie do 31 grudnia 2018 r. instrumentów zapewniających, aby lekkie torby z tworzywa sztucznego nie były oferowane za darmo w jednostkach handlowych. W związku z tym dyrektywa 2015/720/UE dopuszcza wprowadzenie opłaty za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego w dowolnym terminie przed końcem 2018 r. Jak najwcześniejsze wprowadzenie odpłatności za ww. torby podyktowane jest dbałością o środowisko i potrzebą zmniejszenia jego zanieczyszczenia - wskazuje resort środowiska w odpowiedzi dla Serwisów Informacyjnych Wolters Kluwer Polska.

Maksymalnie 1 zł za foliówkę

Opłata recyklingowa będzie mogła stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową. Przepisy nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami zakładają maksymalną stawkę opłaty w wysokości 1 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Natomiast rzeczywista stawka zostanie określona w akcie wykonawczym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej, będzie ona wynosić 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

 Ustawa o odpadach. Komentarz

- Stawka w wysokości 20 gr została określona na podstawie badania sondażowego zleconego w 2015 r. przez Ministerstwo Środowiska „Polacy o jednorazowych torbach zakupowych”. Powyższe badanie wskazało, że w przypadku ustalenia stawki w przedziale 11–20 gr, 79% badanych zrezygnowałoby z kupna jednorazowej torby na zakupy. Stawka 20 gr jest propozycją, która obecnie jest poddawana konsultacjom publicznym - uzasadnia resort środowiska w odpowiedzi dla Serwisów Informacyjnych Wolters Kluwer Polska.

Opłata będzie dochodem budżetu państwa

Opłatę recyklingową będzie pobierał przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego. Będzie ona stanowić dochód budżetu państwa i ma być wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

Czytaj: Opłata recyklingowa od reklamówek będzie podlegać VAT >>>

Przeznaczenie środków pochodzących z opłaty recyklingowej, poznamy w toku prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2019. - Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, pobrana opłata recyklingowa będzie stanowiła dochód budżetu państwa. Mając na uwadze, że pierwsze środki pochodzące z pobranych opłat wpłyną do budżetu państwa dopiero w 2019 r., przeznaczenie tych środków zostanie określone dopiero w ustawie budżetowej na rok 2019. - odpowiada podsekretarz Sławomir Mazurek.

Minister liczy na możliwie najniższą sprzedaż foliówek

W odpowiedzi na interpelację poselską, Sławomir Mazurek podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, podkreśla że minister liczy na możliwie najniższą sprzedaż foliówkek. - Odnosząc się natomiast do wpływów z tytułu opłaty recyklingowej informuję, że ich wysokość zależeć będzie od liczby lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, jakie zostaną wydane konsumentom po wprowadzeniu opłaty recyklingowej. Należy podkreślić, że nadrzędnym celem ww. projektu ustawy jest ograniczenie zużycia tych toreb, w związku z czym Minister Środowiska liczy na możliwie najniższą ich sprzedaż - wskazuje podsekretarz stanu Mazurek w odpowiedzi na interpelację.