Czym różni się odwodnienie wykopów budowlanych od odprowadzenia wody z wykopów budowlanych?


Odpowiedź:

Odwadnianie wykopów budowlanych ma na celu odpompowanie wód opadowych i roztopowych napływających do wykopu budowlanego lub obniżenie poziomu wód gruntowych wokół wykopu. Do odwadniania wykopów budowlanych, w myśl przepisu art. 31 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) – dalej pr. wod., przepisy dotyczące korzystania z wód stosuje się odpowiednio, przy czym przepis art. 124 pkt 6 pr. wod. zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego takie odwadnianie wykopów budowlanych, w konsekwencji których zasięg leja depresji (obniżenia poziomu wód gruntowych) nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.


Odprowadzanie wód zarówno powierzchniowych, jak i podziemnych to odrębny rodzaj korzystania z wód, który przepisem art. 37 pkt 1 pr. wod. został zakwalifikowany do szczególnego korzystania z wód, wymagającego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Przykładowo odprowadzeniem wód powierzchniowych do wód lub do urządzeń wodnych będzie odprowadzanie kanałem derywacyjnym wód spracowanych przez MEW lub wód odprowadzanych odprowadzalnikiem ze stawów rybnych.

Do odprowadzania wód podziemnych kwalifikuje się m.in. odprowadzanie wód pochodzących z odwadniania kopalni, z odwadniania obiektów budowlanych, a także z odwadniania wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych. Odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych ustawodawca potraktował jednak w sposób szczególny i przepisem art. 124 pkt 9 pr. wod. zwolnił z wymogu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego bowiem przyjął, że czynność ta nie trwa ciągle, lecz wyłącznie czasowo, zatem jej oddziaływanie nie będzie wywoływać trwałych zmian w zasobach wodnych.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.