Firma złożyła wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. We wniosku wskazała dwa odrębne kody, przy których zastrzeżono, że będzie to ten sam odpad (o takim samym składzie i właściwościach). Wyjaśniono, że konieczność jego zakwalifikowania pod dwoma różnymi kodami związana jest z faktem, iż potencjalni odbiorcy tego odpadu posiadają różne kody w swoich decyzjach stanowiących zezwolenia na dalsze zagospodarowania tych odpadów.

Czy takie rozwiązanie jest w ogóle dopuszczalne?

Czy też wnioskujący powinien zdecydować się tylko na jeden kod i wskazać jednoznacznie, pod jakim kodem będzie wytwarzany dany odpad?


Odpowiedź:

Odpady klasyfikuje się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Jak wynika z treści przywołanego przepisu, klasyfikacja odpadu stanowi pewnego rodzaju kompilację jego właściwości, składników oraz źródła powstawania.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), odpady klasyfikuje się według źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, przypisując im odpowiedni kod sześciocyfrowy określający rodzaj odpadu. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20, odpady klasyfikuje się w grupach 13, 14 i 15, a w przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w tych grupach, odpady klasyfikuje się w grupie 16, zawierającej odpady nieujęte w innych grupach. Ostatecznie w przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji również w grupie 16, odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione odpady).


Mając na uwadze powyższe, może się zatem zdarzyć, że odpady o takim samym składzie i właściwościach, lecz pochodzące z różnych źródeł, będą klasyfikowane pod różnymi kodami.


Jednakże w mojej ocenie w sytuacji odpadów pochodzących z jednego, konkretnego źródła, które mają określony skład i właściwości, ich klasyfikacja w ramach różnych grup i rodzajów wydaje się nieuzasadniona.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.