Główne założenia projektu ustawy o ochronie krajobrazu dotyczą zmian w zakresie kształtowania ładu przestrzennego i wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu. Nowością jest wprowadzenie pojęcia krajobrazu oraz dominanty krajobrazowej. Pierwsze definiuje krajobraz, jako przestrzeń postrzeganą przez ludzi, która jednocześnie zawiera elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji i została ukształtowana w wyniku działań człowieka lub natury.

Drugie natomiast odnosi się do obiektów o znacznym oddziaływaniu wizualnym w krajobrazie. Przykładową dominantą może być fabryka bądź też wiatrak wytwarzający energię elektryczną. Ze względu na istotną rolę wspomnianych obiektów w przestrzeni zaproponowano pewne ograniczenia w ich rozmieszczaniu min. zakaz lokalizowania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Kolejnym narzędziem ochrony krajobrazu będą urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu. Projekt przewiduje, że ustalone zostaną przez sejmik województwa w randze aktu prawa miejscowego. Dodatkowo zasady te będą wiążące przy ustalaniu miejscowego planu zagospodarowania lub studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Aby zastosowane środki ochrony były proporcjonalne ustalono, że urbanistyczne zasady ochrony krajobrazu będą działały tylko na obszarze, który zostanie uznany za szczególnie chroniony(tzw. krajobrazy priorytetowe).

Proponowane zmiany zwiększają także kompetencje samorządów w zakresie regulowania warunków sytuowania obiektów małej architektury, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Rada gminy w drodze uchwały będzie mogła ustanowić opłatę od reklam.

Prezydencka inicjatywa ustawodawcza związana jest z brakiem kompleksowych regulacji prawnych w tym zakresie. Jednocześnie Polska po ratyfikowaniu w 2004 roku Europejskiej Konwencji Krajobrazowej zobowiązana jest do wdrożenia polityki, która będzie ukierunkowana na ochronę, gospodarkę i planowanie krajobrazu.


Projekt ustawy został skierowany do Sejmu. Do szczegółowego rozpatrzenia jego zapisów powołano komisję nadzwyczajną, która rozpoczęła swe obrady 29 sierpnia br.