Monitoring obejmie obszary: Doliny Dolnej Noteci, Puszczy Noteckiej, Puszczy Barlineckiej oraz Doliny Środkowej Odry – to cztery z 12 cennych pod względem ornitologicznym obszarów Natura 2000 w tym regionie. Ornitolodzy przez cały rok będą cyklicznie sprawdzali liczebność ptactwa i zbierali inne dane dotyczące poszczególnych gatunków.

Monitoring, którego wyniki zostaną upowszechnione na stronie internetowej RDOŚ w Gorzowie, ma być narzędziem oceny skuteczności działań ochronnych wynikających z wdrażania Dyrektywy Ptasiej oraz Dyrektywy Siedliskowej.

Wnioski z obserwacji posłużą do określania strategii gospodarowania zasobami biologicznymi i procesu podejmowania decyzji dotyczących potencjalnych działań służących ochronie zagrożonych gatunków. Ma to m.in. wypływ na decyzje środowiskowe dotyczące działalności gospodarczej na obszarach sieci Natura 2000.