Czy zapis odnośnie obowiązku pobierania 12 razy w roku próbek ścieków dla istniejącej oczyszczalni o RLM powyżej 2000 do 14.999 dotyczy pierwszego roku eksploatacji oczyszczalni czy pierwszego roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego?


Odpowiedź:

Analizując przedstawioną sprawę, należy mieć na uwadze to, że w myśl obowiązujących przepisów prawa - art. 76 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) - dalej p.o.ś. nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają wymagań ochrony środowiska, w tym dotyczących uzyskania decyzji określających zakres i warunki korzystania ze środowiska.


Ponadto, w myśl art. 180 p.o.ś., eksploatacja instalacji powodującej emisje wymaga uzyskania stosownego pozielenia. Dlatego też rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni powinno być zsynchronizowane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, inaczej działalność taka byłaby niezgodna z prawem.

 

Zauważyć należy, że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.) stanowi podstawę do określenia warunków odprowadzania ścieków.


Jednakże obowiązki związane z dokonywaniem pomiarów ilości i jakości ścieków, w tym wymaganej liczby próbek, jak też indywidualne standardy jakościowe na ogół są ustalane w pozwoleniach wodnoprawnych wydawanych dla konkretnych podmiotów.


Dlatego też sądzę, że o tym, kiedy zacząć wykonywać takie pomiary, decyduje pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, będące decyzją ostateczną. Od daty podanej w tej decyzji rozpoczyna się tzw. "rok rozliczeniowy", w ciągu którego należy pobrać wymaganą liczbę próbek.