Poprzednie przepisy mówiły, iż cały dochód z tego tytułu należy do związku międzygminnego.

Zgodnie ze zmianami, 50 proc. wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów będzie stanowić dochód budżetu gminy, a ich 10 proc. - dochód budżetu powiatu, na obszarze których są składowane odpady. Znowelizowane przepisy przewidują, że jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na obszarze kilku powiatów bądź gmin, dochód z tytułu składowania i magazynowania śmieci jest dzielony proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez te składowisko na obszarze tych powiatów i gmin.

Zmiana prawa jest spowodowana m.in. reakcjami samorządów gminnych, które postulowały zmianę art. 6 mówiącego, że w przypadku, kiedy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku międzygminnego i są przeznaczone na jego cele statutowe. Samorządy wskazywały, że zostały pozbawione części spodziewanych zysków z opłat środowiskowych, a składowiska odpadów często nie są własnością związków międzygminnych i nie są przez nie zarządzane.

Głosowanie nad nowelą przewidziano na koniec bieżącego posiedzenia Senatu.