Istniejące obecnie ogólne regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące udziału stron i organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym nie przystają do postępowania środowiskowego i liczby procedur występującej w polskim procesie inwestycyjnym - podkreślają projektodawcy - z tego też względu, zdaniem projektodawców, istnieje potrzeba szczególnej regulacji w tym obszarze.

Szereg funkcjonujących obecnie przepisów umożliwia stronom i organizacjom ekologicznym blokowanie i przedłużanie postępowania, pomimo braku argumentów merytorycznych. Proponowane regulacje mają na celu ograniczenie możliwości wpływu na bieg postępowania organizacji typowo „blokujących” inwestycje, np. nie składających żadnych wniosków i argumentów merytorycznych na etapie postępowania, a dopiero wnoszących zarzuty w ostatnim dniu terminu do złożenia odwołania w oparciu wyłącznie o uchybienia formalne. Nowelizacja umożliwi skuteczne wyłączanie z postępowań administracyjnych organizacji ekologicznych działających nieuczciwie, które nierzadko z procederu blokowania postępowań administracyjnych uczyniły sobie źródło dochodu i rozgłosu. W przypadku stwierdzenia nadużyć lub łamania prawa przez organizację ekologiczną, organ prowadzący postępowanie, z urzędu lub na wniosek inwestora, czy też innej strony mógłby wykluczyć taką organizację z udziału w danym postępowaniu administracyjnym. Na takie postanowienie przysługiwałoby zażalenie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.

www.sejm.gov.pl