Celem rozporządzenia jest wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3) oraz dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1).


Przepisy rozporządzenia regulują szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe tych programów i planów oraz zakres zagadnień, które powinny zostać w nich określone i ocenione. W formie załączników do rozporządzenia określono szczegółowe wymagania, jakim powinien odpowiadać program ochrony powietrza, w przypadku złożenia powiadomienia o zamiarze odroczenia terminów osiągnięcia poziomów dopuszczalnych w przypadku dwutlenku azotu i benzenu, o którym mowa w art. 91b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm. ) oraz propozycje działań krótkoterminowych.

Wejście w życie nowych regulacji prawnych wpłynie przede wszystkim na organy samorządu województwa, ponieważ ich zadaniem jest przygotowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (zarząd województwa) oraz określanie w drodze uchwały tychże programów i planów (sejmik województwa). Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 469) opracowanie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych objęte jest dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.