Głównym celem unijnej polityki w zakresie wody jest zapewnienie wystarczającej ilości wody dobrej jakości w całej UE, która będzie oszczędniej wykorzystywana przez obywateli i przedsiębiorstwa, a także na cele związane z ochroną środowiska. W 2000 r. w ramowej dyrektywie wodnej ustanowiono ramy prawne umożliwiające ochronę oraz przywracanie zasobów czystej wody w Europie oraz zapewnienie ich długotrwałego i zrównoważonego wykorzystania. Ogólnym celem dyrektywy jest doprowadzenie do zdrowego stanu wszystkich zasobów wodnych – jezior, rzek, strumieni i warstw wodonośnych wód gruntowych do 2015 r. W art. 16 dyrektywy określono strategie ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w których przedstawiono działania, jakie należy podjąć. Pierwszym etapem było ustanowienie wykazu substancji priorytetowych w 2001 r., które ujęto w załączniku X do dyrektywy. Komisja proponuje dodanie 15 produktów chemicznych do wykazu 33 substancji zanieczyszczających podlegających monitorowaniu i kontroli w wodach powierzchniowych UE. Jest to kolejny etap na drodze do poprawy jakości wody w naszych rzekach i jeziorach oraz na obszarach przybrzeżnych. Wspomniane 15 substancji obejmuje chemikalia przemysłowe, a także substancje stosowane w produktach biobójczych, farmaceutycznych i ochrony roślin. Zostały one wybrane na podstawie danych naukowych wskazujących na ich potencjalne poważne zagrożenie dla zdrowia.

Źródło: www.ekoinfo.pl