W ocenie "Dziennika Gazety Prawnej", całe zamieszanie jest efektem jednego przepisu. Chodzi o art. 4. ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, który w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece art. 68 po ust. 2 dodaje ust. 2a.

W konsekwencji ww. zmiany, suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie może przewyższać wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki.

Efektem powyższego przepisu jest zmiana istniejącej praktyki banków przy udzielaniu kredytów. Dotychczas kredytobiorca pożyczał więcej, niż wynosiła wartość działki, a w zamian ustanawiał od razu odpowiednio wysoką hipotekę na zabezpieczenie kredytu, ponieważ bank zakładał, że wartość nieruchomości będzie rosła. Obecnie na gruntach rolnych nie można ustanowić hipoteki w odpowiedniej wysokości.  

(Dziennik Gazeta Prawna/dl)