Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923) nie dokonuje znacznych zmian w katalogu odpadów w stosunku do wcześniej obowiązującego rozporządzenia. Uwzględniono w nim jednak pewne zmiany polegające, w szczególności, na:

1) przyjęciu dodatkowych kodów odpadów dla rtęci metalicznej (16 03 07* Rtęć metaliczna oraz 19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć),

2) przyjęciu nowego kodu „lustrzanego” o właściwościach niebezpiecznych (01 03 10* Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu zawierający substancje stwarzające zagrożenie inny niż odpady wymienione w 01 03 07),

3) zastąpieniu wyrazu silikony wyrazem chlorosilany w kodzie 06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

4) dostosowaniu, w związku z dodaniem do ww. kodów odpadów, opisu kodu 01 03 09 oraz 19 03 04*.

Ponadto, w przypadku niektórych grup, podgrup lub rodzajów odpadów dokonano korekt w opisie kodu, wynikających z niewłaściwego tłumaczenia wdrażanej decyzji Komisji. Zmiany dotyczą następujących kodów odpadów: 02, 02 01, 10 04 02*, 10 05 10*, 10 05 11, 10 06 02, 10 07 02, 10 08 10*, 10 08 11, 10 12, 17 03, 17 03 01*, 17 03 02, 17 06, 17 06 05*, 17 08, 17 08 01*, 17 08 02, 18, 18 01, 18 01 04, 18 02, 20 01 41.

Ewidencje odpadów oraz roczne sprawozdania powinny być prowadzone od początku roku z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w kodach odpadów.