Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 314), opublikowane 5 marca. Konieczność nowelizacji załącznika do rozporządzenia wynika z omyłkowego niewprowadzenia uwzględnionych uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2014 r.

W załączniku dodano następujące rodzaje odpadów, które otrzymały liczby porządkowe Lp. 7 i Lp. 8:

- 16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 022 09 do 16 02 13 (w ilości do 0,005 Mg/rok),

- 16 02 16 - Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 (w ilości do 0,005 Mg/rok),

Pod tymi rodzajami odpadów zawierają się m.in. zużyte tonery, żarówki, czajniki elektryczne itp. urządzenia eksploatacyjne z urządzeń biurowych, które nie zawierają niebezpiecznych elementów. Przedmioty te są podstawowym wyposażeniem przedsiębiorstw. Po ich zużyciu  przedsiębiorcy zazwyczaj oddają te odpady do sklepów w celu zakupu nowego produktu (zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). Zatem zwolnienie tych wytwórców odpadów z ewidencji, w przypadku gdy ilość wytworzonych odpadów w skali roku nie przekroczy 5 kg jest uzasadnione.

Ponadto, dodano również następujące dwa rodzaje odpadów, które otrzymały liczby porządkowe Lp. 9 i Lp. 10:

- 16 06 04 - Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) (w ilości do 0,005 Mg/rok),

- 16 06 05 - Inne baterie i akumulatory (w ilości do 0,005 Mg/rok).

Powyższe rodzaje odpadów obejmują baterie przenośne, tzw. „paluszki”, baterie guzikowe występujące w urządzeniach codziennego użytku. Biorąc pod uwagę, iż te odpady powstają sporadycznie u przedsiębiorców, uzasadnione jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w przypadku, gdy ilość ta nie przekroczy 5 kg w ciągu roku.