Pytanie:
W związku z art. 39 ust. 3 pr. bud. organ wystąpił do wojewódzkiego konserwatora zabytków celem uzgodnienia projektu budowlanego. Wojewódzki konserwator zabytków nie zajął stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego projektu. Postanowienie o odmowie uzgodnienia planowanej inwestycji zostało wydane 2 dni po upływie terminu 30 dni, a wpłynęło do organu 4 dni po upływie tegoż terminu.

Czy organ może wydać decyzję o pozwoleniu na budowę z uwagi na fakt nie dotrzymania przez WKZ terminu określonego w art. 39 ust. 4 pr. bud.?

Czy organ uwzględniając stanowisko konserwatora zabytków powinien wydać decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego, mimo uchybienia terminu?

Odpowiedź:
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może wydać decyzję o pozwoleniu na budowę wobec niezajęcia przez organ ochrony zabytków stanowiska w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Organ ochrony zabytków powinien zająć stanowisko w sprawie powyższego wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. Jak wskazał WSA w wyroku z dnia 12 października 2011 r., II SA/Gd 548/11, LEX 984732 art. 39 ust. 4 pr. bud. zobowiązuje wojewódzkiego konserwatora zabytków do zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu ujętego w gminnej ewidencji zabytków bądź zlokalizowanego na obszarze ujętym w tej ewidencji, w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

Niezajęcie stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych. Zasadą jest zatem ustanowienie fikcji prawnej w postaci domniemania zgody organu konserwatorskiego w przypadku, gdy ten nie wyraża stanowiska w terminie i formie przewidzianych w art. 39 ust. 4 pr. bud.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów