Pytanie:
Czy można ustanowić trwały zarząd na części nieruchomości?
Administracyjny podział nieruchomości nie jest możliwy ze względu na współkorzystanie z budynku różnych podmiotów na rożnych kondygnacjach. Nieformalnie uzyskano informację z ksiąg wieczystych, że wpis trwałego zarządu nie będzie możliwy, ponieważ nie dotyczy całej działki. Na działce znajdują się budynki komunalne.

W jednym z budynków na jego piętrze znajdują się pomieszczenia dzierżawione przez bibliotekę (posiadającą osobowość prawną). Część pomieszczeń na dole była dzierżawiona przez zakład komunalny (nie posiadający osobowości prawnej), a część jest zajęta (użyczona) przez OSP (posiadającą osobowość prawną). Trwały zarząd dotyczy zakładu komunalnego.

Odpowiedź:

Trwały zarząd można ustanowić wyłącznie na nieruchomości, w tym nieruchomości lokalowej, oraz udziale we współwłasności (współużytkowaniu wieczystym). Nie można natomiast ustanowić trwałego zarządu na części nieruchomości (np. na fizycznie określonej, a niestanowiącej odrębnej nieruchomości, części gruntu lub budynku).

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n., trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Przepisy w art. 49a u.g.n. przewidują możliwość oddania w trwały zarząd przysługującego Skarbowi Państwa bądź jednostce samorządu terytorialnego udziału we współwłasności bądź udziału we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości. Taki udział może być oddany w trwały zarząd zarówno jednej, jak i kilku jednostkom organizacyjnym. Możliwe jest także oddanie całej nieruchomości w trwały zarząd kilku jednostkom organizacyjnym, z określeniem sposobu korzystania z nieruchomości przez poszczególne jednostki organizacyjne.

Nie można natomiast ustanowić zarządu na części nieruchomości (np. na fizycznie określonej, a niestanowiącej odrębnej nieruchomości, części gruntu lub budynku) – por. Andrzej Chełchowski, Komentarz do art. 49a ustawy o gospodarce nieruchomościami, stan prawny: 9 marca 2015 r., publ. LEX. Takiej sytuacji nie przewidują przepisy ustawy. Stąd też brak jest możliwości ustanowienia trwałego zarządu kilku niewyodrębnionych pomieszczeń w budynku. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami