Sprawa dotyczyła rozstrzygnięcia, czy wystąpiły przesłanki do naliczenia właścicielom nieruchomości opłaty adiacenckiej, tj. czy w wyniku podziału nieruchomości wzrosła jej wartość.

W odwołaniu od decyzji właściciele argumentowali, iż organy w oparciu o nieprawidłowo wykonany operat szacunkowy, niesłusznie uznały, że w wyniku podziału wartość nieruchomości wzrosła.

WSA przypomniał, iż możliwość ustalenia opłaty adiacenckiej związana jest ściśle ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanej jej podziałem, wskutek którego nowa konfiguracja, czy wielkość nowopowstałych działek pozwala na korzystniejsze gospodarczo ich użytkowanie, I w związku z tym uzyskanie wyższej ceny sprzedaży, niż miałoby to miejsce w przypadku działki niepodzielonej.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Opłata adiacencka jest rodzajem daniny publicznej na rzecz gminy, której wprowadzenie ma źródło właśnie w tym, że określony podmiot uzyskuje korzyść majątkową na skutek zdarzenia, jakim jest m.in. podział nieruchomości.

Sąd zwrócił uwagę, iż organy zobowiązane są do wzięcia pod uwagę okoliczności, że słuszny interes właściciela dopuszcza ustalenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku dokonanego podziału tylko wtedy, gdy nie ma żadnych wątpliwości co do faktu wzrostu wartości nieruchomości.

W sprawie, z opisu wielkości i przeznaczenia wydzielonych działek w planie miejscowym nie wynika jednoznacznie, że wskutek podziału działki uzyskały większą wartość. Nie zmieniło się przeznaczenie poszczególnych gruntów ani dostęp do infrastruktury.

Dokonanie podziału nie powoduje w tej sytuacji automatycznego wzrostu wartości – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 13 stycznia 2016 r., sygn. akt II SA/Gd 458/15, nieprawomocny  

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami